Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet we sungat, döredijilik işgärlerine hormatly atlary dakmak hakynda Permana gol çekdi

<b>Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerine Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda</b>


28.06.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

<b>Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda</b>


28.06.2020 | Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!


27.06.2020 | Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň düzümleriniň ösdürilişi bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň we Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň haýyşy boýunça paýtagtymyzda bina edilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy, şäheriň abadanlaşdyrylyşy hem-de onuň arassaçylyk şertleriniň degişli derejede saklanylyşy bilen tanyşdy.


27.06.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek şol etrabyň häkiminiň orunbasary Toýly Alladurdyýewiç Ataýewiň üstüne ýüklenildi.


27.06.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 62-si hasaba alyndy.


27.06.2020 | Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna dabaralar

Şu gün Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde bu ýerde geçirilen we ýurdumyzda giňden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanan çäreleriň özboluşly jemlenmesine öwrülen baýramçylyk konserti boldy.


27.06.2020 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Sizi berkarar ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik äleminde täze üstünlikleri arzuw edýärin.


26.06.2020 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


26.06.2020 | Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň we BMG-nyň Baş sekretarynyň Ýörite geňeşçisiniň onlaýn-duşuşygy geçirildi

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow BMG-nyň Baş sekretarynyň özgertmeler meseleleri boýunça Ýörite geňeşçisi jenap Ýens Wandel bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirdi. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter