Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.07.2015 | “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy mynasybetli şaýy pullar

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan üçin şanly senäniň - “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20-ýyllygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Merkezi banky her haýsysynyň hümmeti 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary hem-de şol pullaryň toplumyny çykardy.


20.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti şanly seneler mynasybetli gutlaglary kabul etdi

Aşgabat, 20-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygy hem-de 21-nji iýulda her ýyl bellenilýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli öz ýakyn egindeşlerinden gutlaglary kabul etdi.


20.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hem-de “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli köpsanly gutlag hatlary gelip gowuşýar.


20.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze lukmançylyk desgalarynyň düýbüni tutuş dabarasynda sözlän sözi

Hormatly adamlar! Gadyrly myhmanlar! Diýarymyzda toýlar toýa ulaşýar. Ýakynda Oraza baýramyny, Galla baýramyny belläp geçdik. Indi bolsa Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününi hem-de “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy bilen bagly dabaralara gatnaşýarys.


20.07.2015 | Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamyna degişli täze binalaryň açylyş we düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy

Aşgabat, 20-nji iýul (TDH). Şu gün, ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hem-de “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy baýramçylygy mynasybetli saglygy goraýşy ulgamyna degişli täze iri desgalaryň açylyş dabaralary, şeýle hem saglyk düzüminiň nobatdaky ýöriteleşdirilen kärhanalarynyň düýbuni tutmak çäresi geçirildi.


19.07.2015 | Resmi habar 19-nji Iýul

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi.


19.07.2015 | Galla baýramy mynasybetli dabaralar

Aşgabat, 18-nji iýul (TDH). Şu gün her ýyl iýul aýynyň üçünji ýekşenbesinde bellenilýän Galla baýramynyň öň ýanynda paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň mejlisler zalynda “Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda gallaçylyk pudagynda ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi. Ony Oba hojalyk ministrligi, “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşigi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary bilelikde guradylar.


19.07.2015 | Aşgabatda “Saglyk-2015” halkara sergisi açyldy

Aşgabat, 19-nj iýul (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygyna hem-de ýurdumyzda giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanan “Saglyk-2015” halkara sergisiniň açylyş dabarasy boldy.


19.07.2015 | Birža täzelikleri 19-njy iýul

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.


19.07.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Dewid Kemeron, Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz! Oraza baýramy mynasybetli Size, Siziň maşgalaňyza we tutuş türkmen halkyna mähirli gutlaglarymy, bagt hem-de abadançylyk baradaky arzuwlarymy ýollaýaryn. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter