Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirijiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesini ýerine ýetiriji Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.


26.10.2016 | “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly kitabyň rus diline terjimesiniň tanyşdyrylyşy

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynda uly sarpalanýan ussat Şükür bagşy hakynda gürrüň berýän “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly rus dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy.


26.10.2016 | Türkmenistan - kämil döwletiň nusgasy

Türkmen halky bilen bilelikde mukaddes garaşsyzlygyň 25 ýyllyk şanly toýuny köpsanly dostlarymyz hem dabara bilen belleýärler.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk güni mynasybetli guralan baýramçylyk konsertine gatnaşdy

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan döwlet konserti geçirildi. Sungat ussatlarynyň guran bu baýramçylyk konsertine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


26.10.2016 | Türkmenistan sebitiň maglumat-aragatnaşyk ulgamynyň möhüm merkezine öwrülýär

Biziň ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzakmöhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ägirt uly tehnologiýa ösüşini amala aşyrdy. Bu maksatnamada innowasiýalaryň, ýokary tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, ähli ulgamlaryň kompýuterleşdirilmegine hem-de dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanda aragatnaşyk ulgamynda gazanylanlaryň özleşdirilmegine aýratyn üns berilýär.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllyk şanly senesi mynasybetli köpsanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Hususan-da, gutlaglarda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli döwlet syýasaty netijesinde Garaşsyz Bitarap Watanymyzyň dünýäniň kuwwatly, hemmetaraplaýyn ösýän döwletleriň birine öwrülendigi we syýasy, ykdysady, medeni ulgamlarda ägirt uly üstünliklere eýe bolandygy nygtalýar.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agzasyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Katar Döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agzasy, “Faýsal” kompaniýasynyň baştutany şeýh Faýsal bin Naser Al-Tanini kabul etdi.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýanyň “Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Fransiýanyň belli “Sifal” kompaniýasynyň baştutany jenap Žil Remini kabul etdi.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň “John Deere” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat,26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň “John Deere” kompaniýasynyň düzüm bölüminiň baştutany Markwart fon Pentsi kabul etdi.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň “Renaissanсe Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň “Renaissanсe Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter