Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

28.10.2016 | Türkmen türgenleriniň üstünlikleri

Biziň türgenlerimiz iri halkara ýaryşlarynyň üçüsinde – guşakly göreş boýunça XIV dünýä çempionatynda, agyr atletika boýunça dünýä birinjiliginde hem-de taekwondo WTF halkara bäsleşiklerinde jemi 17 medala – dört altyn, ...... kümüş we ...... bürünç medallara mynasyp boldular. Olar bu üstünliklerini Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşladylar.


28.10.2016 | “Altyn asyr” Türkmenistanyň Kubogyny üçünji gezek eýeledi

Daşogşuz, 28-nji oktýabr (TDH). Paýtagtymyzyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary final duşuşygynda “Aşgabat” toparyndan 4:0 hasabynda üstün çykyp, Türkmenistanyň Kubogyny saklap galmagy başardy.


28.10.2016 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Milli baýram—Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Italiýanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Size tüýs ýürekden rowaçlyk, dostlukly türkmen halkyna bolsa abadançylyk arzuw edýärin.


27.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Aşgabat, 27-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Aleksandr Žilkini kabul etdi.


27.10.2016 | Resmi habarlar 27-nji Oktýabr

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny berkitmekde we gorap saklamakda, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goramakda, Watanymyzyň goranmak kuwwatyny pugtalandyrmakda, raýatlaryň howpsuzlygyny hem-de asudalygyny üpjün etmekde, şeýle hem Watan goragçylaryny mertlik we watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde bitiren hyzmatlaryny, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dabaraly harby ýörişe we ony ýokary derejede guramaçylykly geçirmäge


27.10.2016 | Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk geçirildi

Aşgabat, 27-nji oktýabr (TDH). Şu gün Mejlisde Pakistan Yslam Respublikasynyň parlamentiniň wise-spikeri Murtaza Jawed Abbasiniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli paýtagtymyza gelen wekilçilikli topar bilen duşuşyk geçirildi.


27.10.2016 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize mähirli gutlaglarymy, şeýle hem Siziň ýurduňyzyň halkyna bagt we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy uly kanagatlanma duýgusy bilen ýollaýaryn.


27.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

Aşgabat, 27-nji oktýabr /TDH/. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Ýyldyrym Tugrul Türkeşi kabul etdi.


27.10.2016 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Aşgabat, 27-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi, oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly ýörişiň jemleri jemlenildi hem-de käbir möhüm meselelere seredildi.


27.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji oktýabr /TDH/. Şu gün tutuş ýurdumyz uly joşgun bilen özüniň baş milli baýramyny—Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyny giňden we dabaraly belleýär. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter