Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

05.05.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


04.05.2018 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine, halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň käbir meselelerine hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň barşyna garaldy.


04.05.2018 | Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy esasynda geçirilen milli goşunyň söweşjeň ukyplylygyny duýdansyz barlamak nobatdaky gezek


04.05.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany H.A.Gurbanow hakynda Halykdurdy Annadurdyýewiç Gurbanowy Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


04.05.2018 | Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Atajanowa Aýjeren Ýazlyýewna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.


03.05.2018 | Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň göç­me mej­li­si

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Mil­li go­şu­ny­my­zyň sö­weş­jeň uky­by­ny duý­dan­syz bar­la­mak, go­şun­la­ryň äh­li gör­nüş­le­ri­niň şah­sy dü­zü­mi­niň sö­weş­jeň tä­li­mi­ni mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, gö­ni wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry, go­ran­mak mi­nist­ri Ý.Ber­di­ýe­we bel­le­nen ter­tip­de har­by bö­lüm­le­ri des­sin sö­weş­jeň taý­ýar­lyk ýag­da­ýy­na ge­tir­mek ba­ra­da buý­ruk ber­di.


03.05.2018 | Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­na ag­za ýurt­la­ryň ulag we ara­gat­na­şyk mi­nistr­le­ri­niň du­şu­şy­gy

Şu gün «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­na ag­za ýurt­la­ryň ulag we ara­gat­na­şyk mi­nistr­le­ri­niň IX mej­li­si bol­dy.


03.05.2018 | Res­mi ha­bar­lar

“Türk­me­nis­ta­nyň pro­ku­ra­tu­ra­sy ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň 16-njy mad­da­sy­na la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy Gurbanguly Berdimuhamedow Ka­ra­ra gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, ýus­ti­si­ýa­nyň ki­çi ge­ňeş­çi­si Oraz­gel­di Gur­ban­gel­di­ýe­wiç Gol­ba­ýew Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Büz­me­ýin et­ra­by­nyň pro­ku­ro­ry we­zi­pe­si­ne bel­le­nil­di.


03.05.2018 | Yk­dy­sa­dy­ýet ul­ga­myn­da Türk­men-ger­man hyz­mat­daş­ly­gy

Şu gün paý­tag­ty­my­zyň “Ýyl­dyz” myh­man­ha­na­syn­da ýur­du­my­zyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ma­li­ýe mi­nistr­li­gi bi­len Ger­ma­ni­ýa­nyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ener­ge­ti­ka fe­de­ral mi­nistr­li­gi hem-de Hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça ger­man jem­gy­ýe­ti­niň se­bit­le­ýin mak­sat­na­ma­sy bi­len bi­le­lik­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň do­lan­dy­ryş iş­gär­le­ri­ni taý­ýar­la­mak mak­sat­na­ma­sy­nyň 10 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nan fo­rum ge­çi­ril­di. Onuň çäk­le­rin­de mas­la­hat­lar we ge­ňeş­me­ler bol­dy.


03.05.2018 | “Altyn Asyr” topary AFK-nyň Kubogy ugrundaky bäsleşigi dowam etmäge mümkinçiligi saklaýar

“Altyn Asyr” we “Ahal” toparlary Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynda bäsdeşleri bilen öz ýerlerinde duşuşdylar. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter