Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

10.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, Bitarap Watanymyzda il-ýurt ähmiýetli ägirt uly işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Mähriban halkymyzyň abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda amala aşyrylýan giň gerimli syýasy, ykdysady we medeni özgertmeler berkarar Watanymyzy täze sepgitlere çykaryp, dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň hataryna goşýar.


10.10.2020 | Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda saglygy goraýyş ulgamy ösüşiň ýokary derejelerine ýetýär. Lukmançylyk edaralarynyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak we innowasion ugurlara gönükdirmek boýunça tutumly işler alnyp barylýar. Ilata ýokary hilli bejeriş-öňüni alyş hyzmatlaryny we saglyk abadançylygyny üpjün etmek, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça düýpli işler amala aşyrylýar.


09.10.2020 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, Prezident Maksatnamasynyň hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýleki maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy we geljek döwür üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Mejlisiň gün tertibine ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler hem girizildi.


09.10.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merjen Gündogdyýewna Geldiýewa Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi hem-de ol Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.


09.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hem-de durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin:


09.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdylyýew D.B. hakynda

Durdylyýew Durdyly Baýlyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.


09.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.Geldinyýazow hakynda

Mämmetmyrat Geldinyýazowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary wezipesine bellemeli.


09.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Agamyradow P.N. hakynda

Agamyradow Pürli Nurmämmedowiçi, işde goyberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary wezipesinden boşatmaly.


09.10.2020 | Gazagystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar hakynda Bilelikdäki Beýannamasy

Doganlyk Gyrgyzystanda bolup geçýän wakalar bizde uly ynjalyksyzlyk döredýär. Köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, umumy medeni hem-de ruhy gymmatlyklar bilen baglanyşan ýakyn goňşular hökmünde biz Gyrgyzystanyň halkyny şu çylşyrymly günlerde ýurtda parahatçylygy saklamagyň we durnuklylygy dikeltmegiň bähbidine oňa mahsus bolan parasatlylyk görkezmäge çagyrýarys.


08.10.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

Şu gün Türkmenistan — Owganystan — ABŞ formatynda üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly birinji duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň daşary işler ministri, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary we Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji gatnaşdylar. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter