Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

27.07.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara gol çekdi

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY P.H.Dur­dy­ýew ha­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­syn­da­ky (Nýu-De­li şä­he­ri) Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si Pa­ra­hat Hom­ma­do­wiç Dur­dy­ýe­wi şol bir wagt­da Türk­me­nis­ta­nyň Ne­pal Fe­de­ra­tiw De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­syn­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si we­zi­pe­si­ne bel­le­me­li.


27.07.2018 | Türkmenistan dünýä bileleşiginiň wezipelerini çözmegiň ýolunda

Iýul aýynyň başynda BMG-niň ştab-kwartirasynda BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (EKOSOS) howandarlygynda durnukly ösüş boýunça ýokary derejeli Syýasy forumyň geçirilmeginiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde hünärmenleriň arasynda Durnukly ösüşiň ählumumy maksatlarynyň ýurdumyzda milli derejede nähili uýgunlaşýandygy barada pikir alyşmalar boldy.


26.07.2018 | Demir ýol ulaglary ulgamyndaky hyzmatlar kämilleşdirilýär

Demir ýol ulaglary ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň Demir ýol ulaglary ministrligini tehnologik taýdan enjamlaşdyrmak boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň çäklerinde ýolagçylara edilýän hyzmaty kämilleşdirmäge we ýolagçy gatnatmagyň möçberlerini artdyrmaga gönükdirilen işler amala aşyrylýar.


26.07.2018 | “Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” atly nobatdaky ýygyndy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp baran köptaraply işini hemmetaraplaýyn şöhlelendirýän neşiriň 10-njy goýberilişi çapdan çykdy. Nobatdaky neşir ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň toýlanylmagy mynasybetli milli Liderimiziň başlangyjy bilen “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip atlandyrylan 2016-njy ýyla bagyşlanyldy.


26.07.2018 | Türkmenistan Owganystanyň parahatçylykly ösüşine goşandyny artdyrýar

Türkmen-owgan dostlugynyň ýylýazgysyna nobatdaky şöhratly sahypa ýazyldy. Rabatkaşan — Kalaýnau täze elektrik geçirijisi ulanmaga berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti täze elektrik geçirijisiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Wekiliýetiň düzüminde degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bar.


26.07.2018 | Ra­bat­ka­şaň — Ka­laý­nau elekt­rik ge­çi­ri­ji­si­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­na­şy­jy­la­ra

Si­zi Türk­me­nis­tan bi­len Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da­ky hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­ly­gyň, ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gyň we dost-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­nyň mi­we­si hök­mün­de şu gün da­ba­ra­ly açyl­ýan 110 ki­lo­wolt­lyk Ra­bat­ka­şaň — Ka­laý­nau elekt­rik ge­çi­ri­ji­si­niň ula­nyl­ma­ga tab­şy­ryl­ma­gy my­na­sy­bet­li tüýs ýü­rek­den mä­hir­li gut­la­ýa­ryn.


25.07.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­ry­nyň, har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň bir­nä­çe­si­niň ýol­baş­çy­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di.


25.07.2018 | BMG-NIŇ Baş Assambleýasynyň 73-NJI mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlary

Baş Assambleýanyň 73-nji mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň köptaraply işinde möhüm waka bolup durýar. Ol gün tertibiniň esasy meselelerini çözmek boýunça halkara tagallalary yzygiderli birleşdirmek, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy berkarar etmekde, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş babatda Gün tertibini doly möçberli amala aşyrmakda, ähmiýetli halkara maslahatlaryň jemleri boýunça gazanylan ylalaşyklar babatda durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça agza döwletleriň öz üstüne alan borçnamalaryny üýtgewsiz ýerine ýetirmeginde möhüm tapgyr bolar.


25.07.2018 | Res­mi ha­bar

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Buý­ru­ga gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, 2018-nji ýy­lyň 5 — 27-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da haj par­zy­ny ber­jaý et­mek üçin 153 zy­ýa­rat­çy­ny Sa­ud Ara­bys­ta­ny Pa­ty­şa­ly­gy­na iber­mek bel­le­nil­di.


24.07.2018 | Gurluşyk we binagärlik—ýurdumyzyň we döwrüň keşbi

“Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” žurnalynyň nobatdaky sanynda ýurdumyzda gurulýan iri desgalar, giň möçberli düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly wakalar hakynda gürrüň berýän makalalar ýerleşdirildi. Şolarda täzeçil inženerçilik çözgütleri we tehnologiýalary beýan edilýän seýsmiki howpsuzlygy üpjün etmek, ýerli çig maldan gurluşyk serişdeleriniň täze görnüşlerini döretmek we pudagyň dünýä ösüşi babatdaky meýiller beýan edilýär. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter