Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

07.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň mej­li­si

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da ýur­du­my­zyň har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryn­da şu ýy­lyň ýe­di aýyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len iş­le­riň ne­ti­je­le­ri­ne ga­ral­dy hem-de ýa­kyn gel­jek­de ola­ryň öňün­de dur­ýan we­zi­pe­ler kes­git­le­nil­di.


06.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti wideo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny geçirdi

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hem-de we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da gö­ni ara­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky wi­deo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di.


06.08.2018 | Resmi habarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Buý­ru­ga gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, we­zi­pe borç­la­ry­ny ta­la­ba­la­ýyk ber­jaý et­män, we­la­ýat­da ýer­li býu­je­te sal­gyt­la­ry ýyg­na­ma­gyň tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni üp­jün et­män­di­gi üçin, Ahal we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi Aman­gel­di­ýew Şöh­rat An­na­gur­ba­no­wi­çe kä­ýinç yg­lan edil­di.


06.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti In­do­ne­zi­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­ne gy­nanç bil­dir­di

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow In­do­ne­zi­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Jo­ko Wi­do­do ýur­duň Lom­bok ada­syn­da bo­lup ge­çen, adam pi­da­la­ry­na we şi­kes ýet­me­le­ri­ne hem-de uly möç­ber­li weý­ran­çy­lyk­la­ra ge­ti­ren ýer­tit­re­me ze­rar­ly gy­nanç ha­ty­ny iber­di.


05.08.2018 | «Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li bo­ýun­ça me­dia­fo­rum

Aş­ga­bat­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Azi­ýa oýun­la­ry­nyň üs­tün­lik­li ge­çi­ri­len ýe­ri bo­lan Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň “Sport” myh­man­ha­na­sy­nyň mej­lis­ler za­lyn­da “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nan me­dia­fo­rum ge­çi­ril­di.


05.08.2018 | Türk­men zy­ýa­rat­çy­la­ry Mek­gä ha­ja ug­ra­dy­lar

Türk­men zy­ýa­rat­çy­la­ry hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň buý­ru­gy­na la­ýyk­lyk­da, “Türk­men­ho­wa­ýol­la­ry” gul­lu­gy ta­ra­pyn­dan gu­ra­lan ýö­ri­te uçar gat­na­wy bi­len Sa­ud Ara­bys­ta­ny Pa­ty­şa­ly­gy­na ha­ja ug­ra­dy­lar.


04.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­la­ry­na gy­nanç bil­dir­di

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­ti­ne we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Hö­kü­me­ti­niň Baş­ly­gy Dmit­riý Med­we­de­we Kras­no­ýarsk ül­ke­sin­de bo­lup ge­çen we adam pi­da­la­ry­na ge­ti­ren “Mi-8” ky­sym­ly di­ku­ça­ryň he­läk­çi­li­ge uç­ra­ma­gy ze­rar­ly gy­nanç ha­ty­ny iber­di.


04.08.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy.


03.08.2018 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda geçen ýedi aýda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.


02.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň ýolbaşçysyny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjow Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter