Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

11.08.2019 | Telekeçilik meseleleri boýunça Türkmen-astrahan işewürlik geňeşiniň mejlisi

Telekeçilik meseleleri boýunça Türkmen-astrahan geňeşiniň şu gün geçirilen birinji mejlisinde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri we geljegi barada gyzyklanma bildirilip, pikir alşyldy. Şu duşuşyk birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän çäreleriň biridir.


11.08.2019 | Ulag — Hazarda hyzmatdaşlygyň möhüm ulgamy

Şu gün birinji Hazar ykdysady forumynyň çäreleriniň çäklerinde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda ulag ulgamynda Hazarýaka döwletleriň hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň ulag düzümleriniň ýolbaşçy wekilleriniň duşuşygy geçirildi.


11.08.2019 | Hazarýaka döwletleriň ykdysadyýetleriniň özara baglanyşygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün birinji Hazar ykdysady forumynyň çäreleriniň çäklerinde Hazarýaka döwletleriň söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky ylalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň — Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň ykdysadyýet boýunça degişli edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.


11.08.2019 | Birinji HYF-a BSG-nyň we Bütindünýä bankynyň wekilleri gatnaşarlar

Birinji HYF-nyň meýdançasynda ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Bütindünýä bankynyň düzümine girýän Halkara maliýe korporasiýasynyň arasynda Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek babatda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekilmegine garaşylýar.


11.08.2019 | Türkmen Lideriniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlarlar gelip gowuşdy

Siziň Alyhezretiňiz, Size mukaddes Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy iberýärin we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin, bu baýram gadymy döwürlerden bäri asyllylygyň, jomartlygyň hem-de hoşniýetliligiň nyşany hökmünde özbek we türkmen halklary tarapyndan giňden bellenilip gelinýär.


11.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine we «Türkmen sährasy - 2019» atly halkara awtosergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sizi birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtoserginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


11.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Gurban baýramy bilen gutlady

Sizi adamzadyň ahlak-edep ýörelgelerini, dogruçyllygy, hoşniýetliligi we päkligi ündeýän mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


10.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary hanym Olga Algaýerowany kabul etdi.


10.08.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti «VINСI» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen “VINСI” toparynyň Direktorlar geňeşiniň başlygynyň orunbasary Iw Tibo de Silgini kabul etdi.


09.08.2019 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň taslamalaryna we beýleki birnäçe meselelere garaldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter