Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

12.10.2019 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.


11.10.2019 | Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Sammit ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek hem-de halkara derejeli iri çäreleri geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulan kaşaň “Oguzkent” myhmanhanasynda boldy.


11.10.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde eden ÇYKYŞY

Şu günki mejlise gatnaşmak üçin bize gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýolbaşçylaryny, wekiliýetleriň baştutanlaryny we agzalaryny Türkmenistanda ýene bir gezek tüýs ýürekden mübäreklemäge rugsat ediň!


11.10.2019 | Halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Prezidenti G.M.Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putiniň bilelikdäki beýannamasy

Türkmenistanyň Prezidenti we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmekde hem-de peýdalanmakda gazanylan görlüp-eşidilmedik üstünlikleri, şeýle hem olaryň gündelik durmuşa artýan täsirini ykrar edýärler.


11.10.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Garaşsyz Döwletleriň ArkalaşygynyňÝerine Ýetiriji komitetinin Başlygy - Ýerine Ýetiriji sekretary Sergey Nikolaýewiç Lebedewi Türkmenistanyň «BitarapIyk» ordeni bilensylaglamak hakynda


11.10.2019 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Maňa ýokary sylag bolan Türkmenistanyň Gahrymany diýen derejäniň berlendigi üçin Size we Türkmenistanyň tutuş halkyna tüýs ýürekden hoşallygymy ýene bir ýola mälim etmäge rugsat beriň.


11.10.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň duşuşygy geçirildi.


11.10.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň duşuşygy boldy.


11.10.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň duşuşygy boldy.


11.10.2019 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň duşuşygy boldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter