Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

09.12.2020 | Çagalar hakyndaky alada Türkmenistan bilen ÝUNISEF-niň hyzmatdaşlygynyň binýadydyr

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän halkara serginiň çäklerinde, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň milli parlament hem-de ýurdumyzyň hukuk düzümleri bilen köpýyllyk hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen resminamalara gol çekildi.


09.12.2020 | Paýtagtymyzda baýramçylygyň öň ýanynda täze binalaryň açylyş dabaralary

Şu gün paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynda eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda bezeg demir gurnamalaryny öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Onuň kuwwaty ýylda 300 tonna barabardyr.


09.12.2020 | “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän halkara serginiň nobatdaky gününiň çäklerinde, Söwda-senagat edarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň rus dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


08.12.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky işleriň ýagdaýyna bagyşlanan meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


08.12.2020 | Türkmenistan – BMG: geljegiň bähbidine hyzmatdaşlygy ösdürip

Şu gün paýtagtymyzda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Munuň özi Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) hem-de ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bilelikdäki täze taslamalaryna badalga berdi.


08.12.2020 | Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Guwanç Döwletmämmedowiç Orunow Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň häkiminiň gurluşyk boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.


08.12.2020 | “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyň azerbaýjan dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjan dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


08.12.2020 | BMG-niň Baş Assambleýasy we YHG bitaraplygyň orny hakyndaky Kararnamalary kabul etdiler

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Jidda şäherinde (Saud Arabystany) ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habarlar gelip gowuşdy. Bu habarlar Watanymyzyň hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tutuş dünýäde abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär.


07.12.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly obasenagat toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi.


07.12.2020 | “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ukrain dilinde neşir edildi

Şu gün Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäklerinde ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ukrain dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter