Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

07.02.2020 | Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

Şu gün paýtagtymyzda Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň ikinji duşuşygy tamamlandy.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.M.Müşşikow hakynda

Gadyrgeldi Müşşikowiç Müşşikowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ş.Durdylyýew hakynda

Şamuhammet Durdylyýewi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany E.O.Annamuhammedow hakynda

Ezizgeldi Orazmuhammedowiç Annamuhammedowy Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany R.N.Gandymow hakynda

Rahym Nurgeldiýewiç Gandymowy Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ç.H.Purçekow hakynda

Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligini döretmek hakynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň senagat, ulag we aragatnaşyk pudaklaryny düýpli özgertmek hem-de bu pudaklary dolandyrmagy kämilleşdirmek arkaly olaryň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin:


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.G.Berdimuhamedow hakynda

Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesine belläp, ony Ahal welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary

Goçmyrat Aşyrmuhammedowiç Myradowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


07.02.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Serdar Annagulyýewiç Saparowy Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine saýlamak hakynda Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň 2020-nji ýylyň 6-njy fewralynda çykaran 4/1-nji karary tassyklanyldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter