Ýurdumyzyň sportda iň oňat halypalaryna «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi»diýen at dakyldy | TDH
Jemgyýet

Ýurdumyzyň sportda iň oňat halypalaryna «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi»diýen at dakyldy

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen türkmen sportuny ösdürmekde we dünýä ýaýmakda bitiren uly hyzmatlary, Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylyň 17–27-nji sentýabry aralygynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan we baýrakly orunlary eýelän türgenleri taýýarlamakda, şeýle hem sport boýunça okuw-türgenleşik we terbiýeçilik işlerinde gazanan ýokary netijeleri üçin şu adamlara «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly at dakyldy:

Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň grek-rim göreşi boýunça türgenleşdiriji-mugallymy, Türkmenistanyň
grek-rim göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Rozy Akmämmedowiç Rejepowa,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň Toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Aleksandr Nikolaýewiç Snagowskä,

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň Göreş we başa-baş tutluşyk kafedrasynyň öwreniji mugallymy, Türkmenistanyň türkmen milli göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Setdarberdi Ýalkapberdiýewiç Rejepberdiýewe,

«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň baş direktorynyň orunbasary, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň direktory, Türkmenistanyň Atly sport federasiýasynyň başlygy Ahmed Amangeldiýewiç Berdiýewe,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Kikboksing boýunça federasiýasynyň başlygy Nurýagdy Amanbaýewiç Matnepesowa,

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň sportuň guşakly göreş boýunça tälimçisi, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Hemra Saparmämmedowiç Nurmämmedowa,

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň Ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini utgaşdyryş bölüminiň baş hünärmeni, Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň başlygy, Türkmenistanyň Söweş sungaty milli federasiýasynyň baş kätibi Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowa,

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň Ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini utgaşdyryş bölüminiň baş hünärmeni, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň baş kätibi Röwşen Begowiç Kemjaýewe,

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetiň Sport desgalaryny, oýunlaryň geçiriljek ýerlerini we sport ýaryşlaryny dolandyrmak bölüminiň başlygy, Türkmenistanyň agyr atletika Milli merkeziniň baş kätibi Çarygeldi Bäşimowiç Mämmedowa,

harby gullukçy, Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Nurýagdy Hümmedowiç Mämmedowa,

kazyýet işgäri, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň aýal-gyzlar toparynyň baş tälimçisi Nasiba Ýegembergenowna Surkiýewa,

Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň dzýudo bölüminiň tälimçi-mugallymy, Türkmenistanyň sambo boýunça aýal-gyzlar milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Çemengül Geldibaýewa,

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Guşakly göreş görnüşleri federasiýasynyň başlygy Maksat Hojadurdyýewiç Nasyrowa,

Türkmenistanyň Söweş sungaty milli federasiýasynyň tälimçisi, Türkmenistanyň söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Annageldy Baýramgeldyýewiç Sarykulowa,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň 3-nji Toplumlaýyn sport mekdebiniň müdiri, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Çaryguly Şyhberdiýewe,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň 3-nji Toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň
söweş sambosy boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Alai Güýzmeňgliýewiç Nyýazmeňgliýewe,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň Toplumlaýyn sport mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçisi Ikram Matkarimowa,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň Milli görnüşleri boýunça sport mekdebiniň kuraş boýunça tälimçi-mugallymy Myrat Merzakulyýewiç Kurbanowa,

Türkmenistanyň Taýboksing we gatyşyk söweş sungatlary federasiýasynyň başlygynyň orunbasary, «Talas ýoly» hojalyk jemgyýetiniň başlygynyň orunbasary Rozymyrat Meredowiç Amaşowa,

Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçisi Ahmet Akmuradowiç
Saryýewe,

Türkmenistanyň Bilýard sport federasiýasynyň başlygy Batyr Kakajanowiç Aşyrowa,

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag» sport toplumynyň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Türkmenistanyň Kikboksing boýunça federasiýasynyň başlygynyň orunbasary Atageldi Paltaýewiç Paltaýewe,

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň Sport mekdebiniň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine
ýetiriji, Türkmenistanyň Kikboksing boýunça federasiýasynyň baş kätibi, Türkmenistanyň Suwdaky sport görnüşleri milli federasiýasynyň başlygynyň orunbasary Guwanç Agamyradowiç Atanyýazowa,

Türkmenistanyň Basketbol federasiýasynyň baş kätibi Bahar Orazowna Mahtumowa,

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň Ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini utgaşdyryş bölüminiň esasy hünärmeni, Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň Basketbol sport mekdebiniň utgaşdyryjy tälimçi-mugallymy Didar Myratgeldiýewiç Geldimyradowa,

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komitetiniň Toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça
aýal-gyzlar milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Rüstem Amangulyýewiç Imamgulyýewe,

harby gullukçy, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça erkekler milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Döwletmyrat Sendusenowiç Kasymowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Garawekil obasynyň sport mekdebiniň müdiri, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Mergen Nazarowiç Çaryýewe,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň sport mekdebiniň türkmen milli göreşi boýunça tälimçi-mugallymy, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Ýazmämmet Ýolmämmedowiç Garajaýewe,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň sport mekdebiniň tälimçisi, Türkmenistanyň türkmen milli we guşakly göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Sytdyh Allaberdiýewiç Ýagşysähedowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň sport mekdebiniň dzýudo boýunça tälimçisi, Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça
aýal-gyzlar milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Aýrat Hatypowiç Hasanowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy, Türkmenistanyň sambo boýunça aýal-gyzlar milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Azat Atamyşewiç Akmyradowa,

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Jeýkob Ferezuçt GBR» atçylyk firmasynyň direktory Katerina-Irena Anna-Margareta Ýakob Geb.Şraynere (Germaniýa Federatiw Respublikasy),

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Jafer Topçuwa (Türkiýe Respublikasy),

Türkmenistanyň kuraş göreşi boýunça milli ýygyndy toparynyň tälimçisi Olimjon Toşowiç Haýitowa (Özbegistan Respublikasy),

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Kyohei Nakamura (Ýaponiýa).

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter