Aşgabatda Medeniýet hepdeligi geçiriler | TDH
Medeniýet

Aşgabatda Medeniýet hepdeligi geçiriler

 

Aşgabatda Medeniýet we sungat işgärleriniň gününe gabatlanyp, şu ýylyň 22-27-nji iýun aralygynda paýtagtymyzda geçiriljek Medeniýet hepdeligine taýýarlyk dowam edýär.

Giň möçberli hepdeligiň çäklerinde milli ruhy – medeni mirasymyzy giňden wagyz etmäge gönükdirilen dürli çäreler geçiriler. Olaryň çäklerinde ýurdumyzyň ähli sebitlerinden döredijilik toparlarynyň, aýdymçylaryň we sazandalaryň çykyşlary, şygryýet agşamlary, şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, şeýle hem V Aziýa oýunlary mynasybetli neşir we çaphana önümleriniň, fotosuratçylaryň sergisi, opera we sahna oýunlarynyň, çeper filmleriň görkezilişi guralar.

Muzeý işgärleriniň we arheologlaryň gatnaşmagynda geçiriljek ylmy maslahatyň barşynda milli taryhy –medeni mirasy mundan beýläk-de öwrenmegiň we wagyz etmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Medeniýet hepdeliginiň açylyş we ýapylyş dabaralary Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriler hem-de sungat ussatlarynyň konserti guralar.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter