Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk geçirildi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk geçirildi

 

Aşgabat, 27-nji oktýabr (TDH). Şu gün Mejlisde Pakistan Yslam Respublikasynyň parlamentiniň wise-spikeri Murtaza Jawed Abbasiniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli paýtagtymyza gelen wekilçilikli topar bilen duşuşyk geçirildi.

Şu günler şanly senäniň hormatyna geçirilýän baýramçylyk çäreleriniň gerimine haýran galandygyny aýtmak bilen, Pakistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy öz ýurdunyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglaryny we ähli türkmen halkyna parahatçylyk, rowaçlyk, özygtyýarly ösüşiň ýolunda uly üstünlikler baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Duşuşygyň barşynda üstünlikli ösýän döwletara hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça pikir alşyldy. Şol hyzmatdaşlygyň esasyny iki dostlukly halkyň taryhy-medeni däpleriniň we ruhy gymmatlyklarynyň umumylygy düzýär. Şu ýylyň martynda türkmen Lideriniň Pakistan Yslam Respublikasyna amala aşyran resmi sapary birek-birege ynanyşmak, hormat goýmak we özara bähbitleri nazara almak ýörelgelerinde guralýan ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň taryhynda hil taýdan täze tapgyryň başyny başlady.

Jenap Murtaza Jawed Abbasiniň belleýşi ýaly, onuň ýurdunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitde we dünýäde ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça köpugurly işlerinde we halkara başlangyçlaryna ýokary baha berýärler. Şunuň bilen baglylykda, sebitiň döwletleriniň ykdysady taýdan birleşmegine ýardam etjek Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisini gurmagyň ägirt uly taslamasynyň, şeýle hem transmilli üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalaryň ähmiýeti bellenildi.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy, senagat we ýokary tehnologiýalar ulgamynda, oba hojalygynda, maýa goýum işinde özara gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Duşuşykda ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň, ylym,bilim gatnaşyklary we medeni alyşmalary, syýahatçylyk we sport ugry boýunça özara gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylda türkmen paýtagtynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bilen bagly meselä aýratyn üns berildi.

Netijeli gatnaşyklaryň esasyny düzýän parlamentara gatnaşyklaryň berkidilmegine aýratyn üns berildi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter