Demokratik özgertmeler ýoly bilen | TDH
Jemgyýet

Demokratik özgertmeler ýoly bilen

 

Aşgabat, 23-nji oktýabr, (TDH). Şu gün Adalat ministrliginde «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygy: demokratiýanyň, adam hukuklarynyň, ynsanperwerligiň we adalatyň dabaralanmagy» atly ylmy maslahat boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli instituty hem-de ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde guralan maslahat bu institutyň döredilmeginiň 20 ýyllygyna gabatlanyp guraldy.

Maslahata Mejlisiň deputatlary, DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Ýokary kazyýetiň wekilleri, ýurdumyzda işleýän birnäçe halkara guramalarynyň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Ylmy maslahatyň umumy mejlisinde edilen çykyşlarda Garaşsyzlyk döwründe oňyn hem-de ägirt uly özgertmeler ýolunda ynamly hereket etmegiň netijesinde Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan gülläp ösüşiň belent sepgitlerine ýetendigi, jemgyýetiň baş baýlygynyň adamdygyny yglan eden hakyky demokratik döwlete öwrülendigi bellenildi.

Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzasy bolan hem-de esasy halkara konwensiýalaryny, şol sanda adam hukuklaryny we azatlyklaryny berjaý etmek boýunça konwensiýalary ykrar eden ýurdumyz bu wajyp resminamalaryň düzgünlerini berjaý etmek boýunça üstüne alan ähli borçnamalaryny ýerine ýetirýär. Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary boýunça adam hukuklary hem-de azatlyklary ulgamynda döwlet düzümleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň işini mundan beýläk hem kämilleşdirmek, halkara ynsanperwer hukuk kadalaryny milli kanunçylyga we hukuk ulgamyna kybap getirmek boýunça maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär.

Toplumlaýyn hukuk özgertmeleri, şeýle hem şu ýylyň ýanwar aýynda döwlet Baştutanymyz tarapyndan tassyklanan «Türkmenistanda 2016-2020-nji ýyllarda adam hukuklary ulgamynda hereketleriň milli meýilnamasy» muňa aýdyň mysaldyr.

Maslahata gatnaşanlar Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilen şu şanly ýylyň sentýabrynda kabul edilen, ýurdumyzyň mundan beýläk hem ösüşiň we döredijiligiň täze, belent sepgitlerine ýetmegini üpjün etmäge, halkara hukuklarynyň umumy ykrar edilen kadalaryna baglylykda demokratiýanyň esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň ähmiýetini bellediler. Halkymyzyň isleginiň beýan edýän Esasy Kanunymyz diňe bir mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 25 ýylynda gazanylanlary pugtalandyrmak bilen çäklenmän, jemgyýetimiziň öňe tarap uzakmöhletleýin geljekki ösüş ýolunyň esasy ugurlaryny hem kesgitledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwletde we jemgyýetde demokratik ýörelgeleri ösdürmek maksady bilen döredilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynyň işi hem bellenip geçildi.

Ylmy maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler. Ylmy maslahata gatnaşanlar hormatly Prezidentimize durmuşa geçirýän, döwletimiziň esaslaryny pugtalandyrmaga, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny hemmetaraplaýyn goramaga, ýurdumyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen syýasaty üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter