Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

 

Garaşsyz Döwletleriň ArkalaşygynyňÝerine Ýetiriji komitetinin Başlygy - Ýerine Ýetiriji sekretary Sergey Nikolaýewiç Lebedewi Türkmenistanyň «BitarapIyk» ordeni bilensylaglamak hakynda

Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmegine goşan uly şahsy goşandy üçin, şeýle hem halkara durmuşyna işjeň gatnaşandygyny, ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostlugy hem-de hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda bitiren aýratyn hyzmatlaryny göz öňünde tutup, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine Ýetiriji komitetiniň Başlygy - Ýerine Ýetiriji sekretary Sergey Nikolaýewiç Lebedewi Türkmenistanyn «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter