Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň hormatyna ylmy-amaly maslahat geçirildi | TDH
Jemgyýet

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň hormatyna ylmy-amaly maslahat geçirildi

 

Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Mejlisi ýurdumyzyň Demokratik partiýasy, jemgyýetçilik guramalary hem-de Bilim ministrligi bilen bilelikde ylmy-amaly maslahat geçirip, onuň işine gatnaşmak üçin parlamentiň deputatlaryndan başga-da, partiýa we jemgyýetçilik işgärlerini, alymlary hem-de syýasatşynaslary, zähmetkeşler toparlarynyň, habar beriş serişdeleriniň wekillerini, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlaryny hem-de ýaşlary çagyrdy.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy — ykdysadyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň ösüşiniň hukuk esaslary» diýlip atlandyrylan maslahat üç bölüm boýunça geçirildi. Olary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Esasy Kanunymyzda berkidilen «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary birleşdirdi.

Birinji bölümde adamyň we raýatyň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramagyň we berjaý etmegiň hukuk esasyna seredildi. Maslahata gatnaşyjylar Türkmen döwletiniň hukuk esaslaryny berkitmek boýunça işleriň türkmen halkynyň taryhy demokratik gymmatlyklaryny nazara almak bilen, yzygiderli we maksadalaýyk geçirilýändigini bellediler. Aýratyn nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwlet gurluşynyň, türkmen halkynyň däp-dessurlarynyň, umumadamzat gymmatlyklarynyň milli nusgasynyň mazmunyny şöhlelendirýär.

Forumyň ikinji bölüminde Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde milli hukuk ulgamynyň orny hemmetaraplaýyn beýan edildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, Esasy Kanun ösen ykdysadyýeti hem-de durmuş goraglylygynyň netijeli ulgamyna eýe bolan, ählumumy parahatçylygy üpjün etmek boýunça netijeli halkara syýasaty geçirýän, dünýewi, demokratik, hukuk döwletini ynamly gurýan Garaşsyz Watanymyzyň gazanan üstünlikleriniň ygtybarly hukuk binýady bolup hyzmat edýär.

Döwlet gurluşynyň milli hem-de dünýä tejribesini, däbe öwrülen milli we umumadamzat gymmatlyklaryny öz içine almak bilen, ýurdumyzyň Konstitusiýasy raýatlaryň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen durmuş ugurly syýasaty ýöredýän döwleti mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm wezipelerini bir ýere jemledi.

Üçünji bölümde edilen çykyşlar we hasabatlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy başlangyçlarynyň taryhy-syýasy ähmiýetine bagyşlanyldy. Bu ýerde ýurdumyzyň BMG-niň esasy düzümleri bilen alyp barýan köpugurly işleri, Türkmenistanyň energetika, ulag we suw diplomatiýasy barada gürrüň edildi.

Türkmen döwleti halkara gatnaşyklarda oňyn Bitaraplyk syýasatyna üýtgewsiz ygrarly bolup durýar. Garaşsyz Watanymyzyň bu hukuk derejesi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalary bilen iki gezek ykrar edildi. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk derejesi hakynda BMG-niň Kararnamalaryny öz Esasy Kanunyna girizen dünýäde ýeke-täk döwletdir.

Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Döwlet baýdagy Watanymyzyň özygtyýarlylygynyň we Garaşsyzlygynyň baş nyşany bolmak bilen, bu gün tutuş dünýäde tanalýar. BMG-niň ştab-kwartirasynyň baýdak sütüninde buýsançly parlaýan ýaşyl baýdagymyz Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilik, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we netijeli hyzmatdaşlyk syýasatynyň esasy ýörelgelerini beýan edýär.

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen maslahat bu baýramçylygyň — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň ägirt uly ähmiýetini, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň gazananlaryny, döwletimiziň esasy ýörelgelerini — Garaşsyzlygy hem-de hemişelik Bitaraplygy, parahatçylygy hem-de agzybirligi, demokratiýanyň we kanunyň rüstemligini nobatdaky gezek şöhlelendirdi.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter