“Ýüpek ýoly” binasy — Türkmenistanyň ulag geçelgeleriniň nyşany | TDH
Jemgyýet

“Ýüpek ýoly” binasy — Türkmenistanyň ulag geçelgeleriniň nyşany

 

Bütindünýä saglyk güni bellenilýän şu gün Amyderýanyň kenaryndaky şäherde ajaýyp “Beýik Ýüpek ýoly” binasynyň dabaraly açylyşy boldy.

2017-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewyň gatnaşmagynda açylan Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüleriniň golaýyndaky töwerekleýin estakadanyň merkezinde gurlan bu binanyň beýikligi 28 metre barabardyr.

Binany Ýer şaryny alamatlandyrýan gurluş bezeýär. Onda ýurdumyzyň halkara ulag ugurlary — awtomobil, demir ýol, suw we howa ýollary öz beýanyny tapýar.

Bu desga “Gündogdy” hususy kärhanasy tarapyndan ýerine ýetirilipdir. Bu kärhana şu ýylyň fewralynda Türkmenabadyň halkara uçar menzilini ulanyşa tabşyrdy. “Ýüpek ýoly” binasynyň gurluşygynda iň bir döwrebap gurluş düzümleri we bejeriş serişdeleri ulanyldy.

Desganyň köp sanly şäherlileriň gatnaşmagyndaky açylyşy dabaraly ýagdaýda geçdi. Döredijilik toparlary uly konsert maksatnamasy bilen çykyş etdiler. Bu ýerde köpçülikleýin sport çäreleri — welosiped ýaryşy we ýeňil atletika ýörişi guraldy.

Yklymyň uly ýollarynyň çatrygyndaky çäk ýerleşişiniň artykmaçlygy biziň ýurdumyza Ýewraziýa gatnaşyklaryny üpjün etmek üçin ulag serişdelerimizi peýdaly durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu taglymaty öňe sürmek bilen, ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň çaltlandyrylmagyna we ählumumy abadançylygyň bähbitlerine giň sebitleýin we halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen häzirki zaman ulag-aragatnaşyk ulgamynyň kemala getirilmeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belleýär.

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynyň ulag düzümlerini ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan ulag strategiýasynyň halkara ähmiýetli iri taslamalarynyň möhüm düzüm bölegidir. Milli Liderimiz suw, howa, demir ýol we awtomobil ulagyny birleşdirýän miltimodal logistik ulgamyň döredilmegine aýratyn üns berýär. Bu taglym şu gün açylan “Beýik Ýüpek ýoly” binasynda öz nyşanlaýyn aňlatmasyny tapdy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter