Home
\
Politics
\
Dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine eýerip
Politics
Dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine eýerip
Published 02.04.2021
1304

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugynyň esasynda özara hormat goýmak we özara kömek bermek ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistan dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna ynsanperwerlik ýüküni ugratdy.

Goňşy ýurtlar bilen netijeli, ynanyşmak gatnaşyklaryny ösdürmek Bitarap Watanymyzyň daşary syýasy ýörelgeleriniň möhüm ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk uzak möhletli geljege gönükdirilen hemişelik dostlukly we oňyn hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr. Iki ýurduň halklarynyň arasynda taryhy taýdan ýola goýlan gatnaşyklar häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegidir. Şol sebitleriň hatarynda ýakyn ykdysady we medeni gatnaşyklar ýola goýlan Astrahan welaýaty bar. Bu sebite Türkmenistanda öndürilen önümleriň iberilmegi hemmeler üçin iň çylşyrymly döwürde ýakyn goňşyňa doganlyk kömegini bermekde hoşniýetli erkiň nobatdaky ýüze çykmasydyr.

Ýurdumyz özara kömek bermegiň köpasyrlyk däplerine eýerip, beýleki döwletlere we halklara kömek goluny uzatmaga hemişe taýýardyr. Ine, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýruklaryna laýyklykda, tutuş adamzat üçin hakyky synaga öwrülen koronawirus pandemiýasy sebäpli dörän çylşyrymly ýagdaýlar bilen baglylykda, dostluk kömegini bermek maksady bilen, goňşy Owganystana we Eýrana ynsanperwer ýükleri ugradyldy.

Bir söz bilen aýdylanda, Türkmenistan umumy abadançylyk üçin kuwwatyny amala aşyrmak arkaly, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyna ygrarlydygyny iş ýüzünde görkezýär.

Last news
09.04
President of Turkmenistan expresses condolences to the Queen of Great Britain
09.04
The structure of the central office of the Ministry of Culture is approved
09.04
President of Turkmenistan approves the membership of the Turkmen-Russian Intergovernmental Commission
09.04
Membership of the Turkmen-Japanese Economic Committee is approved
09.04
The Resolution on rice production in Turkmenistan in 2021 is signed
09.04
President of Turkmenistan signs the Decree on awarding prizes to those who contributed to horse breeding