Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýylýazgysy - Obasenagat toplumy

opublikovano 18.01.2017

Syn berilýän 2016-njy ýyl hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bäsdeşlige ukyply obasenagat toplumyny döretmäge, azyk howpsuzlygyny hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen agrar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň täze subutnamalaryny äşgär etdi. Geçen ýyl Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi.

Oba hojalygy milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlarynyň biridir. Ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilerini hemmetaraplaýyn goldamaga gönükdirilen, çuňňur oýlanyşykly strategiýa oba hojaly...

 
 

Copyright 2012-2017 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün