Amul — Hazar 2018

Amul — Hazar 2018

07.09.2018 | Awtomobil ýaryşlarynyň dünýä derejesindäki ussatlary Türkmenistana gelýärler

Şu gün paýtagtymyzyň howa menzilinde Pariž — Aşgabat ugry boýunça uly wekiliýet geldi. Olaryň düzüminde “Amul — Hazar 2018” awtorallini bilelikde guraýjy fransuz kompaniýasynyň wekilleri, hatarynda Beýik Britaniýadan, Çehiýa Respublikasyndan we beýleki ýurtlardan meşhur sürüjiler bolan ýaryşa gatnaşyjylar hem-de bu ýaryşlary beýan etjek žurnalistler — umuman, 117 adam bar.


31.08.2018 | Türk­men to­pa­ry “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne taý­ýar

Olim­pi­ýa şä­her­çesi­niň “Sport” myh­man­ha­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ýa­kyn wagt­da ge­çi­ril­jek “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nan da­ba­ra­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Onuň çäk­le­rin­de türk­men ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň bu ýa­ry­şa gat­naş­ýan ag­za­la­ry­na sü­rü­ji­lik şa­ha­dat­na­ma­la­ry we mil­li Li­de­ri­mi­ziň adyn­dan de­giş­li ly­bas­lar gow­şu­ryl­dy.


28.08.2018 | Türkmenistanyň DIM-nde “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi

28-nji awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Amul-Hazar 2018” awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Çärä Aşgabatda ýerleşýän ilçihanalaryň we halkara guramalarynyň wekilleri, şeýle hem ýerli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleri gatnaşdylar.


26.08.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaryş awtoulagynda türgenleşik geçdi

Dynç gü­ni hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow öz en­di­gi­ne eýe­rip, wag­ty­ny sport bi­len meş­gul­lan­ma­ga ba­gyş­la­dy hem-de tä­ze ýa­ryş aw­tou­la­gyn­da tür­gen­le­şik ge­çip, onuň te­bi­gy çöl­lük şert­ler­de teh­ni­ki hä­si­ýet­na­ma­la­ry­ny sy­nag­dan ge­çir­di. Sy­nag ma­ha­lyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ga­ra­gum säh­ra­sy­nyň çyl­şy­rym­ly şert­le­rin­de uzak ara­ly­gy geç­di.


19.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti sport ulagynda synag sürşüni amala aşyrdy

Dynç güni säheriň ir çagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ýaryşlarynyň hakyky şertlerinde nobatdaky gezek sport türgenleşigini geçmek üçin, Garagum sährasynyň ajaýyp künjekleriniň birine geldi.


09.08.2018 | «Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne giň­den taý­ýar­lyk gö­rül­ýär

Aw­gust aýy­nyň bi­rin­ji on­gün­lü­gin­de Aş­ga­bat­da “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nyp ge­çi­ri­len me­dia­fo­rum hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça gu­ral­jak iri ýa­ryş­la­ra taý­ýar­lyk gör­mek­de mö­hüm tap­gyr bol­dy. Ge­çen ýyl­da bol­şy ýa­ly, Ga­raş­syz­lyk baý­ra­my­nyň öňü­sy­ra­syn­da ýur­du­my­za ýe­ne-de köp san­ly myh­man­lar ýyg­na­nar. Ge­çen ýyl paý­tag­ty­myz­da Azia­da — 2017 üs­tün­lik­li ge­çi­ril­di. Bu ge­zek çäk ba­bat­da ýa­ryş­la­ryň ge­ri­mi has giň bo­lar. Aw­to­mo­bil ral­li­si­niň ug­ry tu­tuş Türk­me­nis­ta­nyň çä­gin­den, Ga­ra­gum säh­ra­syn­dan ge­çip, gün­do­gar­dan gün­ba­ta­ra ta­rap uza­lyp gi­der.


05.08.2018 | «Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li bo­ýun­ça me­dia­fo­rum

Aş­ga­bat­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Azi­ýa oýun­la­ry­nyň üs­tün­lik­li ge­çi­ri­len ýe­ri bo­lan Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň “Sport” myh­man­ha­na­sy­nyň mej­lis­ler za­lyn­da “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nan me­dia­fo­rum ge­çi­ril­di.


31.07.2018 | Kiýewde “Amul – Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Ukrainanyň Prezidentiniň işleri dolandyryş Döwlet müdirliginiň ýanyndaky daşary ýurtly wekilhanalara hyzmat etmek boýunça Baş direksiýasynyň goldamagynda sentýabr aýynda geçiriljek “Amul- Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahatyny gurnady.


11.07.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

Hazaryň kenarynda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine taýýarlyk görlüşi bilen tanşyp, ýaryşyň geçiriljek ýolunyň jemleýji tapgyrynda geçirilýän işleriň barşyna gözegçilik etdi.


20.06.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti halkara awtorallisine taýýarlyk meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynda başlanan iş saparynyň çäklerinde Ruhyýet köşgünde ýurdumyzda sporty ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Hususan-da,“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisini geçirmäge görülýän taýýarlyk çärelerine garaldy. Şeýle hem maslahatda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter