Aşgabat-2017

Aşgabat-2017

29.07.2017 | Hormatly Prezidentimize Aziadanyň ilkinji akkreditasiýa resminamasy hem-de V Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralaryna ilkinji çakylyk gowşuryldy

Köpçülikleýin welosiped ýörişinden soňra Döwlet Baştutanymyz “Trivandi Сhanzo Limited” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji ýolbaşçysy Jin Tomlin bilen söhbetdeş boldy. Jin Tomlin Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk çäreleri boýunça Türkmenistanda iş alyp barmagyň özi üçin uly hormatdygyny belledi.


29.07.2017 | Türkmenistanyň DIM-i we Aziada-2017-niň ýerine ýetiriji komiteti ýerli we daşary ýurtly žurnalistleriň metbugat duşuşygy geçirildi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça Ýerine ýetiriji komitetiň mejlisler zalynda bu iri möçberli halkara ýaryşlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy mynasybetli metbugat duşuşygy geçirildi, ony Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem-de Aziada-2017-niň ýerine ýetiriji komiteti guradylar.


28.07.2017 | “Aşgabat 2017” – eziz Watanymyzyň sport senasy!

Şu gün paýtagtymyzyň Abadan etrabynyň köpugurly sport toplumynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galmagy mynasybetli aýdym-sazly sport baýramçylygy geçirildi.


15.07.2017 | Paýtagtymyzda ýol-ulag mümkinçilikleri ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen utgaşdy. Şäheriň ýol-ulag düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginde möhüm orun eýeleýän täze köçe açyldy. Onuň gurluşygynda häzirki zaman gurluşyk serişdeleri işjeň peýdalanyldy. Umumy uzynlygy 4 müň metrden gowrak bolan bu ýoluň gurluşygy häzirki zaman talaplaryna we halkara ölçeglerine doly laýyk gelýär. Onuň ugrunda inženerçilik ulgamlary bilen bir hatarda degişli ýol belgileri döwrebap yşyklandyryş ulgamy çekildi we ugurdaş desgalaryň gurluşygy alnyp baryldy.


10.07.2017 | Türkmen paýtagtynda täze binalaryň açylyş dabaralary

Şu gün ak mermerli paýtagtymyzda täze binalaryň nobatdaky açylyş dabaralary geçirildi. Çoganly ýaşaýyş toplumynda kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň 316-sy ulanmaga berildi. Olara 330-dan gowrak maşgala göçüp bardy. Şeýle hem “Altyn zaman” söwda we hyzmatlar merkezi açyldy, ol A.Nowaýy köçesiniň Görogly şaýoly bilen kesişýän ýeriniň golaýynda ýerleşýär.


09.07.2017 | Aşgabadyň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary

Aşgabatda, Aziada-2017-niň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary boýunça synag geçirildi. Oňaýly syýahatçylyk awtobusynda gyzykly gezelenç daşary ýurtly myhmanlara paýtagtymyzyň owadan we belent binalaryny, özboluşly gözelliklerini synlamaga mümkinçilik berer.


26.06.2017 | Aşgabat 2017: sportuň, medeniýetiň we syýahatçylygyň paýtagty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabady toplumlaýyn ösdürmegiň strategiýasynda Türkmenistanyň paýtagtyny ykdysady, syýasy, medeni durmuşyň, sportuň we syýahatçylygyň iri halkara merkezine öwürmek wezipesini öňde goýýar.


24.06.2017 | Aziada-2017 döwründe syýahatçylar üçin dikuçarda tanyşlyk gezelençleri guralar we awiapetekleriň bahasy peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin dikuçarda tanyşlyk gezelençleri guralar hem-de ýerli howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň bahasy peseldiler. Bu baradaky teklibi anna güni, 23-nji iýunda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.


21.06.2017 | Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzy ösdürmegiň we Aziada-2017-ä taýýarlygyň meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň möhüm meselelerine we geljekki ugurlaryna bagyşlanan maslahat geçirdi. Maslahatda paýtagtymyzyň düzümlerinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyk meselelerine garaldy.


20.06.2017 | Ýakyn wagtda V Aziýa oýunlarynyň ýaryşlarynyň petekleri ýerlenip başlanar

Aşgabatda, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryň Ýerine ýetiriji komitetiniň maslahatlar zalynda Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň hem-de ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda diplomatik duşuşyk geçirildi.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter