Aşgabat-2017

Aşgabat-2017

14.09.2017 | Awstraliýaly türgenler “Aşgabat 2017” oýunlarynda çykyş etmäge taýýarlanýarlar

Awstraliýadan 18 türgen “Aşgabat 2017” oýunlarynyň ýokary orunlaryna dalaş etmek we has köp tejribe toplamak maksady bilen agyr atletika, göreş hem-de thekwondo boýunça ýaryşlara gatnaşar.


14.09.2017 | Özbek taekwondoçylary “Aşgabat 2017” oýunlarynyň medallary ugrunda bäsleşikli göreşlere taýýar

Özbegistanyň taekwondoçylary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda mynasyp çykyş etmegi maksat edinýärler.


14.09.2017 | “Aşgabat 2017” oýunlarynda türgenleriň bäşisi Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň tugy astynda çykyş eder

5 türgenden ybarat bolan bosgunlaryň ýygyndy toparynyň düzümi kesgitlenildi. Olar “Aşgabat 2017” oýunlarynyň üsti ýapyk ýeňil atletika meýdançasynda ýeňil atletika boýunça ýaryşlarda çykyş ederler. Keniýaly uzak aralyga ylgaýjy meşhur Tegla Lorupe wekiliýetiň ýolbaşçysy boldy.


14.09.2017 | Gyrgyzystandan kikboksing boýunça Ýewraziýa çempiony Aşgabat Aziadasynda çykyş eder

Gyrgyzystandan bolan 35 ýaşly meşhur kikboksçy Alen Ofoýo dört ýyl arakesmeden soň, “Aşgabat 2107” oýunlarynyň ýaryşlarynda çykyş eder.


14.09.2017 | Aziadada Okeaniýadaky ýygyndy toparlaryň iň güýçlileriniň biri furzal boýunça çykyş eder

Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda çykyş etjek Solomon Adalarynyň futzal boýunça erkekler milli ýygyndysyna tälimçi Jeri Sem ýolbaşçylyk edýär.


14.09.2017 | Wýetnamyň ýygyndysy medallar ugrunda Aşgabada gelýär

Wýetnamyň ýygyndy topary “Aşgabat 2017” oýunlarynda sportuň ýeňil atletika, suwda ýüzmek, agyr atletika, küşt, bilýard, göreş, kikboksing we taý boksy ýaly görnüşlerinde azyndan altyn medallaryň sekizisini almaga hyjuwlydyr diýip, “VietnamNews” gazeti ýazýar.


13.09.2017 | Aziadanyň baýdaklary we nyşanlary - ýetip gelen sport baýramynyň buşlukçylary

Şu gün paýtagtymyzyň möçberi hem-de enjamlaşdyrylyş derejesi boýunça sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Bu waka şanly senäniň, bu ýerde — Olimpiýa stadionynda türgenleriň, janköýerleriň, tomaşaçylaryň on müňlerçesiniň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň golaýlaşýandygyny alamatlandyrdy.


13.09.2017 | V Aziada oýunlaryna gatnaşyjylar Aşgabada gelýärler

Şu günler dabaraly açylyşy 17-nji sentýabrda boljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin müňlerçe daşary ýurtly myhmanlar ak mermere beslenen paýtagtymyza gelýärler. Merkezi Aziýada ilkinji gezek geçirilýän bu iri halkara ýaryşyna taýýarlyk boýunça geçirilýän giň gerimli çäreler dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň wekilleriniň, Ýer ýüzüniň ähli künjeklerinden gelýän tomaşaçylaryň we janköýerleriň ünsüni özüne çekýär.


11.09.2017 | Bosgunlaryň ýygyndy toparyna dünýä rekordsmeni ýolbaşçylyk eder

Bosgunlaryň ýygyndy toparynyň “Aşgabat 2017” oýunlaryň ýeňil atletika ýapyk sport meýdançasynda çykyş etjek düzümi kesgitlenildi.


07.09.2017 | Aziada-2017-niň ulag üpjünçiliginiň maksatnamasy durmuşa geçirilýär

Türkmenistanyň paýtagtynda iri halkara ýaryşlaryň — Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagyna sanlyja gün galdy. Bu oýunlary geçirmek boýunça dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda giň möçberli taýýarlyk işleri, şol sanda oýunlaryň myhmanlaryny we gatnaşyjylary ýokary derejede awtoulag serişdeleri we hyzmatlar bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk çäreleri alnyp barylýar.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter