Teswirlemeler

Teswirlemeler

30.10.2016 | Bagtyýarlyk döwrüniň şuglasy ýolumyza ýagty salýar

Geçen hepde uly we ajaýyp baýramçylygyň – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçdi. Ruhubelentlik we joşgunlylyk ýagdaýynda geçirilen dabaralar eziz Watanymyzyň taryhynyň nobatdaky sahypasyna öwrülip, ýurdumyzyň ajaýyp üstünliklerini we ägirt uly mümkinçiliklerini, halkara giňişligindäki uly abraýyny aýdyň görkezdi.


26.10.2016 | Türkmenistan - kämil döwletiň nusgasy

Türkmen halky bilen bilelikde mukaddes garaşsyzlygyň 25 ýyllyk şanly toýuny köpsanly dostlarymyz hem dabara bilen belleýärler.


26.10.2016 | Türkmenistan sebitiň maglumat-aragatnaşyk ulgamynyň möhüm merkezine öwrülýär

Biziň ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzakmöhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ägirt uly tehnologiýa ösüşini amala aşyrdy. Bu maksatnamada innowasiýalaryň, ýokary tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, ähli ulgamlaryň kompýuterleşdirilmegine hem-de dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanda aragatnaşyk ulgamynda gazanylanlaryň özleşdirilmegine aýratyn üns berilýär.


16.10.2016 | Bagtyýarlyk döwrüniň nyşanlary

Şanly sene—Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy ýakynlaşdygyça, Watanymyzyň şöhratly senesine bagyşlanyp, täze desgalaryň, ajaýyp binagärlik açylyşlaryň ulanmaga berlendigi baradaky täzelikler şonça-da köp peýda bolýar. Olar umumylykda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň üstünlikleriniň we gazananlarynyň giň gerimini göz öňünde janlandyrýar.


09.10.2016 | Parahatçylyk we döredijilik syýasaty ýurdumyzyň batly depginler bilen ösmeginiň girewidir

Geçen hepdäniň wakalary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň içerki ösüş strategiýasyny amala aşyrmakda hem-de giň halkara hyzmatdaşlygyna gönükdirilen , ýokary halkara abraýa eýe bolan, açyk daşary syýasaty durmuşa geçirmekde alan ugrunyň näderejede oýlanyşyklydygyny hem-de takykdygyny aýdyň görkezýär.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter