Teswirlemeler

Teswirlemeler

27.11.2016 | Türkmenistan sebitiň geljegi üçin täze ýollary çekýär

Atamyrat-Ymamnazar (Türkmenistan) —Akina (Owganystan Yslam Respublikasy) täze demir ýolunyň işe girizilmegine bagyşlanyp, «Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesi: birinji tapgyr. Türkmenistan XXI asyryň geoykdysady kartasynda » atly suratlar bilen bezelen ýörite neşir çap edildi.


22.11.2016 | Hazarda oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmek – Türkmenistanyň strategiýasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 18-nji noýabrda bolan mejlisinde goňşy ýurtlar, şol sanda Hazar sebiti boýunça goňşy döwletler bilen netijeli özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, berk şertnama-hukuk binýadynyň döredilmegine döwletimiziň işjeň gatnaşýandygy nygtaldy. Ýurdumyzyň netijeli başlangyçlary hem şuňa gönükdirilendir.


13.11.2016 | Dostlugyň we hyzmatdaşlygyň nyşany astynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň giň halkara gatnaşyklaryna açyk syýasaty dünýä bileleşigi bilen syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda netijeli gatnaşyklary üçin oňaýly şertleri döretdi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän, oňyn Bitaraplyk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan bu syýasat ýurdumyza uly abraý getirdi. Birnäçe möhüm wakalary öz içine alan geçen hepde munuň aýdyň subutnamasy boldy.


30.10.2016 | Bagtyýarlyk döwrüniň şuglasy ýolumyza ýagty salýar

Geçen hepde uly we ajaýyp baýramçylygyň – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçdi. Ruhubelentlik we joşgunlylyk ýagdaýynda geçirilen dabaralar eziz Watanymyzyň taryhynyň nobatdaky sahypasyna öwrülip, ýurdumyzyň ajaýyp üstünliklerini we ägirt uly mümkinçiliklerini, halkara giňişligindäki uly abraýyny aýdyň görkezdi.


26.10.2016 | Türkmenistan - kämil döwletiň nusgasy

Türkmen halky bilen bilelikde mukaddes garaşsyzlygyň 25 ýyllyk şanly toýuny köpsanly dostlarymyz hem dabara bilen belleýärler.


26.10.2016 | Türkmenistan sebitiň maglumat-aragatnaşyk ulgamynyň möhüm merkezine öwrülýär

Biziň ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzakmöhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ägirt uly tehnologiýa ösüşini amala aşyrdy. Bu maksatnamada innowasiýalaryň, ýokary tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, ähli ulgamlaryň kompýuterleşdirilmegine hem-de dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanda aragatnaşyk ulgamynda gazanylanlaryň özleşdirilmegine aýratyn üns berilýär.


16.10.2016 | Bagtyýarlyk döwrüniň nyşanlary

Şanly sene—Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy ýakynlaşdygyça, Watanymyzyň şöhratly senesine bagyşlanyp, täze desgalaryň, ajaýyp binagärlik açylyşlaryň ulanmaga berlendigi baradaky täzelikler şonça-da köp peýda bolýar. Olar umumylykda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň üstünlikleriniň we gazananlarynyň giň gerimini göz öňünde janlandyrýar.


09.10.2016 | Parahatçylyk we döredijilik syýasaty ýurdumyzyň batly depginler bilen ösmeginiň girewidir

Geçen hepdäniň wakalary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň içerki ösüş strategiýasyny amala aşyrmakda hem-de giň halkara hyzmatdaşlygyna gönükdirilen , ýokary halkara abraýa eýe bolan, açyk daşary syýasaty durmuşa geçirmekde alan ugrunyň näderejede oýlanyşyklydygyny hem-de takykdygyny aýdyň görkezýär.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter