Jemgyýet

Jemgyýet

22.10.2016 | Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi

Aşgabat, 22-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň Mejlisiniň Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk gormek bilen baglanyşyky meseleler girizildi.


21.10.2016 | Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna ýadygärlik teňňeleri

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň şanyna ýurdumyzyň Merkezi banky her biriniň 100 manat hümmeti bolan altyn we kümüş teňňelerini, şeýle hem şol teňňeleriň toplumyny çykardy.


20.10.2016 | Türkmenistanda käbir okruglar boýunça Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynyň çäklerinde dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy.

Hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, Ahal welaýatynyň 24-nji “Duşak”, Mary welaýatynyň 119-njy “Atçapar” we 124-nji “Pendi” saýlaw okruglarynda dalaşgärleri hödürlemek boýunça ýygnaklar geçirildi. Duşuşyklara gatnaşyjylar dalaşgärleriň terjimehaly, olaryň döwlete we jemgyýeti demokratik ýol bilen ösdürmäge garaýyşlary bilen tanşyp, işjeň we şahsy häsiýetlerini içgin ara alyp maslahatlaşanlaryndan soň ýurdumyzyň kanunçykaryjylyk edarasyna olaryň kandidaturalaryny goldadylar. Milli parlamente dalaşgärleriň jemi 6-sy, şol sanda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal we Mary welaýat komitetlerinden, Tagtabazar etrap komitetinden hem-de raýatlaryň toparlaryndan hödürlenildi.


17.10.2016 | «Ösüşiň täze belentliklerine tarap»

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlanan eserleriniň 9-njy kitaby çapdan çykdy. «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitap döwlet Baştutanymyzyň 2015-nji ýyldaky – jemi 100 işden ybarat – maksatnamalaýyn çykyşlaryny, ylmy makalalaryny, interwýularyny, gutlaglaryny, ýüzlenmelerini özünde jemleýär. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl möhüm wakalara we şanly senelere beslendi: döwletimiziň bitaraplyk halkara-hukuk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygy mynasybetli bu ýyl Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly diýip yglan edildi, «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy uly dabara bilen bellenildi, Mary şäheri türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edildi, aragatnaşygyň milli emeli hemrasy älem giňişligine çykaryldy.


17.10.2016 | Salgyt ulgamy -- garaşsyz durmuş-ykdysady ösüşiň guraly

Milli salgyt syýasatynyň netijeliligi köp babatda döwletiň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini kesgitleýär, aýlyk zähmet haklarynyň we durmuş kömek pullarynyň artdyrylmagy türkmenistanlylaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin goşmaça mümkinçilikleri döredip, onuň maliýe binýadyny berkidýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar.


16.10.2016 | Türkmenistanda maýyplygy bolan adamlaryň iş üpjünçilik çygryndaky hukuklary babatda maksatlaýyn çäreleri durmuşa geçirilýär

14-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekip, maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady.


13.10.2016 | “Syýahat” žurnaly syýahata çagyrýar

Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň “Syýahat” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Türkmenistanyň syýahatçylyk ulgamyna wekilçilik edýän neşir diňe okyjylarynyň köplügi bilen däl-de, eýsem geografik “hereketliligi” bilen hem tapawutlanýar.


01.09.2015 | Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy geçirilýär

Aşgabat, 1-nji sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda IIM-niň Çagalar awtomobil şäherjigi ýaşlar üçin öz gapylaryny giňden açdy. Ol döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, şu gün badalga alan “Ýol hereketiniň howpsuzlygy—ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň aýdyň wakalarynyň birine öwrüldi. Açylyş dabarasyna awtomobil sportunyň muşdaklary, aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary, hormatly ýaşulular we ýaşlar, şeýle hem bu ýerde ýol hereketiniň düzgünlerini öwrenjek, awtomobil şäherjiginiň ýaş eýeleri bolan köpsanly çagalar gatnaşdylar.


27.08.2015 | Hünärmenleri taýýarlamagyň täze ugurlary

Elektroenergetika Ýakynda ýurdumyzyň orta hünär we ýokary okuw mekdeplerine kabul ediş möwsümi tamamlandy. 1-nji sentýabrda 15 müňden gowrak talyplar ýokary okuw mekdepleriniň, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň okuw jaýlaryna dolarlar.


26.08.2015 | Hünär taýýarlygynyň täze ugurlary

5. Aýnanyň we aýna kristallary materiallarynyň himiki tehnologiýasy


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter