Jemgyýet

Jemgyýet

02.09.2018 | Türk­men at­çy­ly­gy — dün­ýä met­bu­ga­ty­nyň sa­hy­pa­syn­da

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let sir­ki dynç gü­ni no­bat­da­ky möw­sü­mi­ni aç­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len Di­ýa­ry­myz­da tä­ze­den di­kel­di­len sirk sun­ga­ty soň­ky ýyl­lar­da ýur­du­my­zyň me­de­ni dur­mu­şyn­da hem-de paý­tag­ty­my­zyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň we myh­man­la­ry­nyň dynç alyş gün­le­rin­de gör­ne­tin ha­dy­sa öw­rül­di.


01.09.2018 | Türk­me­nis­tan­da 2018 — 2019-njy okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy my­na­sy­bet­li tä­ze mek­dep­ler açyl­dy

Türk­me­nis­tan­da tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­la­nan­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýan Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni baý­ram­çy­ly­ga bes­len­di, bu ba­ra­da ir­den ýur­du­my­zyň äh­li okuw mek­dep­le­rin­de ka­ky­lan jaň­lar mä­lim et­di.


01.09.2018 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Si­zi «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýy­lyň aja­ýyp gün­le­rin­de giň­den bel­len­ýän baý­ram — Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni hem-de 2018 — 2019-njy Tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!


28.08.2018 | Türk­me­nis­tan — ÝHHG: köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek ba­bat­da hyz­mat­daş­lyk

Paý­tag­ty­my­zyň “Ýyl­dyz” myh­man­ha­na­syn­da žur­na­lis­ti­ka ul­ga­myn­da bi­lim ber­me­giň gu­ra­ly­şy­nyň düýp­li esas­la­ry­na ba­gyş­la­nan iki gün­lük okuw mas­la­ha­ty öz işi­ne baş­la­dy.


27.08.2018 | Daşoguz welaýatynyň oba mekdepleri interaktiw enjamlar bilen üpjün edilýär

Täze okuw ýylynyň öň ýanynda interaktiw tagtalaryň ellisi we täze döwrebap enjamlaryň tapgyry Daşoguz welaýat bilim müdirliginiň ygtyýaryna gelip gowuşdy. Olar şäherleriň we obalaryň umumy bilim berýän mekdeplerinde ornaşdyrmak üçin etraplara bölünip berildi.


27.08.2018 | Türkmen zyýaratçylary Mekgeden dolanyp geldiler

Şu gün Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgä we Medinä gidip, haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman gaýdyp geldiler.


25.08.2018 | AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň jemleri boýunça maslahat

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­r ins­ti­tu­tyn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de düýn «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň Kong­res­ler mer­ke­zin­de ge­çi­ri­len Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti­niň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nan mas­la­hat ge­çi­ril­di.


22.08.2018 | Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­ne gat­naş­dy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Now­ruz ýaý­la­syn­da Gur­ban­lyk sa­da­ka­sy­ny ber­di we bu nu­ra­na baý­ram my­na­sy­bet­li gu­ra­lan baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy, şeý­le hem bu ýer­de Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti­niň bi­le­lik­dä­ki göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di.


18.08.2018 | Watanymyzyň sebitlerinde binagärlik açylyşlary

Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda täze desgalar dabaraly ýagdaýda ulanmaga tabşyryldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan etraplary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan özgertmeleriň çäklerinde guruldy.


12.08.2018 | Ha­zar deň­zi­niň gü­ni my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar

«Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da Ha­zar deň­zi­niň gü­ni giň­den bel­le­nil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aw­gust aýy­nyň ba­şyn­da gol çe­ken Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da ge­çi­ril­ýän çä­re türk­men döw­le­ti­niň uzak ­möh­let­le­ýin döw­re, hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ň ber­ki­dil­me­gi­ne we gi­ňel­dil­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len eko­lo­gi­ýa sy­ýa­sa­ty­nyň wa­gyz edil­me­gi­ni, Ha­zar deň­zi­niň gi­ňiş­li­gin­de eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy­nyň dur­nuk­ly ösü­şi­ni esa­sy ugur edin­ýär.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter