Jemgyýet

Jemgyýet

26.07.2018 | “Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” atly nobatdaky ýygyndy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp baran köptaraply işini hemmetaraplaýyn şöhlelendirýän neşiriň 10-njy goýberilişi çapdan çykdy. Nobatdaky neşir ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň toýlanylmagy mynasybetli milli Liderimiziň başlangyjy bilen “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýlip atlandyrylan 2016-njy ýyla bagyşlanyldy.


24.07.2018 | Gurluşyk we binagärlik—ýurdumyzyň we döwrüň keşbi

“Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” žurnalynyň nobatdaky sanynda ýurdumyzda gurulýan iri desgalar, giň möçberli düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly wakalar hakynda gürrüň berýän makalalar ýerleşdirildi. Şolarda täzeçil inženerçilik çözgütleri we tehnologiýalary beýan edilýän seýsmiki howpsuzlygy üpjün etmek, ýerli çig maldan gurluşyk serişdeleriniň täze görnüşlerini döretmek we pudagyň dünýä ösüşi babatdaky meýiller beýan edilýär.


23.07.2018 | Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün paýtagtymyzda geçirilen maslahatyň esasy meselesi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda döredilen Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň öňünde durýan möhüm wezipeler boldy. Täze institut Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutyny hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutyny birleşdirmegiň esasynda döredildi.


23.07.2018 | Türkmenistan Eýranyň halkyna ynsanperwerlik kömegini berýär

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan ugur alyp, Eýranyň Kermanşah welaýatynda bolan ýertitremesi zerarly ejir çeken ilata ynsanperwer kömegini bermek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, käbir ministrliklere we edaralara Eýran Yslam Respublikasyna muzdsuz ynsanperwer kömegi bermek tabşyryldy.


22.07.2018 | Türkmenabatda Merkezi Aziýada iri köpugurly hassahana işläp başlady

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öň ýanynda Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde Merkezi Aziýada iri köpugurly hassahana açyldy. Bu özboluşly edaranyň mümkinçilikleri daşary döwletlerden, ozaly bilen, goňşy ýurtlardan, şol sanda Owganystandan näsaglary kabul etmäge-de mümkinçilik berýär.


22.07.2018 | Marynyň çagalar hassahanasy ýokary takyklykdaky kesel anyklaýyş we iň täze bejeriş enjamlary bilen enjamlaşdyryldy

Mary şäherinde welaýatyň körpelerine hyzmat etjek täze dört gatly çagalar hassahanasy işläp başlady, bu ýerde tutuş Mary welaýatyndan körpelere hyzmat ediler. Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öň ýanynda açylan hassahananyň esasy wezipesi innowasion usullar arkaly keselleriň öňüni almakdan we bejermekden ybaratdyr. Hassahana öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilip, halkara ölçeglerine doly laýyk gelýär.


21.07.2018 | Täze desgalar — milli Liderimiziň durmuş syýasatynyň dabaralanmasy

Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň şypahana düzüminiň üstüni ýetiren, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde bina edilen täze desgalaryň açylyş dabaralary uly baýramçylyga öwrüldi.


20.07.2018 | Aşgabatda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady

Şu gün türkmen paýtagtynda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady, onuň çäklerinde ylmy maslahat, şeýle hem Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlary üçin iýmitlenmegi gowulandyrmak boýunça Sebitleýin Platformany döretmek boýunça mejlis geçirilýär. Däp boýunça lukmançylyk forumy ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


20.07.2018 | «Sag­lyk — 2018» at­ly hal­ka­ra ser­gä we yl­my mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ra

Hor­mat­ly hal­ka­ra ser­gä we yl­my mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­lar! Ga­dyr­ly dost­lar, eziz myh­man­lar!


19.07.2018 | Hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy Türk­me­nis­ta­nyň sag­ly­gy go­raý­şy­nyň in­no­wa­si­ýa ýo­lu­dyr

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­ma­syn­da göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­ler, ýag­ny ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak, öm­rüň or­ta­ça do­wam­ly­ly­gy­ny art­dyr­mak, sag­ly­gy go­ra­ýyş hyz­mat­la­ry­nyň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak we­zi­pe­le­ri tä­ze öň­de­ba­ry­jy sag­ly­gy go­ra­ýyş eda­ra­la­ry­ny gur­mak, der­man se­na­ga­ty­ny ös­dür­mek, şy­pa­ha­na ul­ga­my­ny dö­ret­mek, hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gy kä­mil­leş­dir­mek ar­ka­ly ne­ti­je­li dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­dy.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter