Jemgyýet

Jemgyýet

16.09.2018 | Hormatly Prezidentimiziň Akhan diýen aty dünýä rekordyny goýdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralliniň 15-nji sentýabrda tamamlanmagy mynasybetli Hazar deňziniň kenarynda geçen owadan dabaralaryň barşynda awtomobil ýaryşynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyndan başga-da, taryha girjek ýene-de bir ajaýyp waka boldy.


15.09.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada sport toplumyna bardy

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpugurly sport toplumyna bardy.


14.09.2018 | Türkmen obasy ýokary durmuş ülňüleri bilen üpjün edilýär

Şu gün Ahal welaýatynyň häkimliginde sebiti ösdürmek, durmuş syýasaty ulgamyndaky wezipeleri çözmek hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maksatnamalaryny amala aşyrmak meseleleri boýunça maslahat geçirildi.


12.09.2018 | “Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry sy­ýa­sa­ty we dip­lo­ma­ti­ýa­sy” žur­na­ly

«Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sa­ty we dip­lo­ma­ti­ýa­sy» yl­my-ama­ly žur­na­ly­nyň no­bat­da­ky sa­ny çap­dan çyk­dy. Her çär­ýek­de çyk­ýan ne­şir­de ýur­du­my­zyň da­şa­ry sy­ýa­sy dur­mu­şy­nyň mö­hüm wa­ka­la­ry öz be­ýa­ny­ny tap­dy.


10.09.2018 | Türkmen neşirleri halkara bäsleşigiň sylaglaryna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Döwlet neşirýat gullugy tarapyndan 2017-nji ýylda çykarylan kitaplaryň dördüsi Russiýa Federasiýasynda 31-nji Moskwa Halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde geçirilen GDA agza ýurtlarynyň arasynda “Kitap sungaty” atly 15-nji halkara bäsleşigiň abraýly sylaglaryna eýe boldular.


06.09.2018 | Baýramçylygyň öň ýanyndaky çäreleri utgaşdyrmak boýunça wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy

Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 27 ýyl­lyk baý­ram­çy­ly­gy­na, da­ba­ra­ly çä­re­le­ri gu­ra­ma­ga, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sü­ren de­giş­li we­zi­pe­le­ri­ni çöz­mä­ge ba­gyş­la­nan mas­la­hat ge­çi­ril­di.


02.09.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ahalte­ke at­çy­lyk top­lu­my­na bar­dy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç gü­ni ir sä­her bi­len Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­my­na gel­di. Bu ýer­de döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ede­bi dö­re­di­ji­lik bi­len meş­gul­lan­dy hem-de aja­ýyp ahal­te­ke be­dew­le­ri­ne ideg et­di.


02.09.2018 | Türk­men at­çy­ly­gy — dün­ýä met­bu­ga­ty­nyň sa­hy­pa­syn­da

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let sir­ki dynç gü­ni no­bat­da­ky möw­sü­mi­ni aç­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len Di­ýa­ry­myz­da tä­ze­den di­kel­di­len sirk sun­ga­ty soň­ky ýyl­lar­da ýur­du­my­zyň me­de­ni dur­mu­şyn­da hem-de paý­tag­ty­my­zyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň we myh­man­la­ry­nyň dynç alyş gün­le­rin­de gör­ne­tin ha­dy­sa öw­rül­di.


01.09.2018 | Türk­me­nis­tan­da 2018 — 2019-njy okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy my­na­sy­bet­li tä­ze mek­dep­ler açyl­dy

Türk­me­nis­tan­da tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­la­nan­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýan Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni baý­ram­çy­ly­ga bes­len­di, bu ba­ra­da ir­den ýur­du­my­zyň äh­li okuw mek­dep­le­rin­de ka­ky­lan jaň­lar mä­lim et­di.


01.09.2018 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Si­zi «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýy­lyň aja­ýyp gün­le­rin­de giň­den bel­len­ýän baý­ram — Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni hem-de 2018 — 2019-njy Tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter