Ykdysadyýet

Ykdysadyýet

08.06.2017 | Türkmen ýüpekçileri borçnamalaryny ýerine ýetirdiler

Ýurdumyzyň ýüpekçileri möhüm zähmet üstünligini gazandylar. Olar döwlete 2 müň 40 tonna golaý pile tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hoş habar berdiler.


07.06.2017 | Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm çärä girişildi, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary galla oragyna 14-nji iýunda başlarlar.


06.06.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň maliýe-ykdysady we bank toplumynyň, şeýle hem aýry-aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda maslahaty geçirdi. Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşi bilen baglanyşykly möhüm meseleler girizildi.


05.06.2017 | Pudaklaryň işlerini işjeňleşdirmek wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Ministrliklerde we pudak edaralarynda şu ýylyň bäş aýynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi boýunça alnyp barylýan işler babatynda maslahatlar geçirildi.


05.06.2017 | Galla oragynyň öň ýanynda Türkmenistana täze “СLAAS” kombaýnlarynyň tapgyry gelip gowuşdy

Türkmenistanda galla oragy başlanmazynyň öň ýanynda dünýä belli “СLAAS” nemes maşyn gurluşyk kompaniýasynyň “TУKAHO 430” kysymly galla orujy kombaýnlaryň ilkinji tapgyry gelip gowuşdy. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda geçirilen täze oba hojalyk tehnikalaryny kabul etmek dabarasyna häkimligiň wekilleri, oba hojalyk işgärleri, mehanizatorlar, hormatly ýaşulular, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplary we beýlekiler gatnaşdylar.


03.06.2017 | Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 122 million 952 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 70-si hasaba alyndy.


01.06.2017 | Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk tejribeleri özleşdirilýär

Şu gün Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Ýewraziýada energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde tebigy gazyň, nebitiň we elektroenergiýanyň orny” atly her ýylda geçirilýän okuw maslahaty öz işine başlady. Ony Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Halkara Energetika Hartiýasynyň sekretariaty bilelikde gurady.


27.05.2017 | Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy

Daşary ýurt walýutasyna Türkiýe Respublikasyndan we Gazagystan Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, nebit koksuny satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna tekiz boýalan hem-de žakkard tüýjümek önümler, jinsi önümleri, azyklyk bugdaý, arassalanan pagta ýagy, ýüplük we nah mata önümleri, dikeldilen süýüm, pagta süýümi, nah ýüplügiň galyndylary ýerlenildi. Bu önümleri Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Şweýsariýa Konfederasiýasyndan, Türkiýe Respublikasyndan, Singapurdan, Owganystan Yslam Respublikasyndan, Ermenistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 249 müň dollaryndan gowrak boldy.


26.05.2017 | Ykdysadyýetiň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek boýunça teklipleri seljermek maksady bilen pudagara topary döredildi

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek baradaky teklipleri seljermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


26.05.2017 | Türkmenistanyň dokma senagatynyň işgärleri öz hünär gününi pudak boýunça seginiň açylmagy bilen belläp geçerler

Türkmenistanyň dokma senagatynyň işgärleri öz hünär baýramyny – dokma senagaty işgärleriniň gününi iýun aýynyň birinji ýekşenbesinde bellärler.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter