Ykdysadyýet

Ykdysadyýet

16.09.2018 | Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler

Howa şertleri boýunça ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden ýygym möwsümi biraz gijiräk badalga alýan Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şu gün pagta ýygymyna girişdiler.


15.09.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.


09.09.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy


06.09.2018 | Türk­men-awst­ri­ýa işe­wür­ler fo­ru­my — işe­wür Ýew­ro­pa bi­len gep­le­şik­ler üçin oňaý­ly meý­dan­ça

Awst­ri­ýa­nyň paý­tag­tyn­da, “Savoyen Vien­na” myh­man­ha­na­syn­da Türk­men-awst­ri­ýa işe­wür­ler fo­ru­my ge­çi­ril­di. Oňa ýur­du­my­zyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň uly we­ki­li­ýe­ti, Awst­ri­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň döw­let dü­züm­le­ri­niň hem-de işe­wür to­par­la­ry­nyň, beý­le­ki Ýew­ro­pa döw­let­le­ri­niň iri kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň en­çe­me­si­niň ýo­ka­ry we­zi­pe­li we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.


06.09.2018 | Aş­ga­bat­da hal­ka­ra pu­dak­la­ýyn ser­gi öz işi­ne baş­la­dy

Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da iri pu­dak­la­ýyn fo­rum öz işi­ne baş­la­dy. Bu ýer­de “Türk­me­nis­ta­nyň ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň ösü­şi­niň esa­sy ugur­la­ry” ady bi­len hal­ka­ra ser­gi we mas­la­hat ge­çi­ril­ýär.


05.09.2018 | 5-nji sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymy başlandy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen bu möhüm oba hojalyk möwsümi Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda badalga aldy. Toprak-howa şertlerine görä, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna 16-njy sentýabrda girişiler.


04.09.2018 | Ulaglogistik düzümi döretmek boýunça halkara maslahat

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi Aziýada sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (MASYH) agza ýurtlarynyň ýük daşaýjylarynyň assosiasiýasynyň federasiýasynyň 9njy mejlisi geçirildi.


02.09.2018 | Türk­me­nis­tan üs­ta­şyr ho­wa gat­naw­la­ry ba­bat­da hyz­mat­daş­ly­gy ber­kid­ýär

Mil­li Li­de­ri­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň da­şa­ry ýurt­ly hyz­mat­daş­la­r bi­len ho­wa gat­naw­la­ry ba­bat­da öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mek bo­ýun­ça “Türk­men­ho­wa­ýol­la­ry” gul­lu­gy­nyň iş­gär­le­ri­niň öňün­de go­ýan we­zi­pe­le­ri­ni ama­la aşyr­mak bi­len, Türk­me­nis­tan üs­ta­şyr gat­naw­la­ry­nyň des­sin­li­gi­ni we yg­ty­bar­ly­ly­gy­ny hal­ka­ra öl­çeg­le­re la­ýyk­lyk­da do­ly üp­jün ed­ýär.


01.09.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 169-sy hasaba alyndy.


29.08.2018 | Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine girişildi

29-njy awgustda ýurdumyzda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen möhüm oba hojalyk möwsümi Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda başlandy. Toprak-howa şertlerine we agrotehniki kadalara laýyklykda, bugdaý ekişine Daşoguz welaýatynda 5-nji sentýabrda girişiler.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter