Ykdysadyýet

Ykdysadyýet

03.09.2020 | Söwda we maliýe ulgamlarynyň wekilleri BSG-a goşulmak boýunça halkara tejribesi bilen tanyşýarlar

Türkmen paýtagtynda ÝHHG-nyň guramagynda «Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) azgalygyň hukuklarynyň we borçlarynyň deňagramlylygy» temasyndan üç günlük onlaýn-seminar öz işine başlady.


02.09.2020 | Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi

2-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.


29.08.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


28.08.2020 | Ýurdumyzyň sebitlerini we oba hojalygyny ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetinde iş maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň sebitlerine, obasenagat, maliýe-ykdysady, nebitgaz, ulag, söwda we dokma toplumlaryna gözegçilik edýän wise-premýerler hem-de welaýatlaryň häkimleri, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy gatnaşdylar.


25.08.2020 | Ulag-üstaşyr geçelgeleri sebitiň ýurtlarynyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň girewidir

Türkmenistanyň çäk babatda amatly ýerleşmegi ýurdumyzyň Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag ulgamy hökmündäki berkeýän derejesini şertlendirýär.


24.08.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky duşuşyk

Şu gün Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň wekilleri Dubaý şäherinde geçiriljek (Birleşen Arap Emirlikleri) “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly guralan duşuşyga gatnaşdylar.


23.08.2020 | Bank ulgamynda innowasiýalar: uzak aralykdan tölegleri geçirmek

Ministrler Kabinetiniň 21-nji awgustda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Halkbank” döwlet täjirçilik banky tarapyndan “Halkbank terminal” atly uzak aralykdan tölegleri geçirmegiň täze ykjam goşundysyny işe girizmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat hödürlenildi.


22.08.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


20.08.2020 | Maliýe-ykdysady ulgamyň sanlylaşdyrylmagy

Milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna we pudaklaryna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň baş ugry hem-de ösen ýurtlaryň derejesine çykmagyň, bilimlere we innowasiýalara daýanýan ykdysady ösüşiň durnukly depginlerini üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýar.


18.08.2020 | Türkmenistanda geomaglumatlar merkezi döredilýär

Halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň çalt depginde sanlylaşdyrylmagy hem-de häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy wezipelerini üstünlikli çözmegiň zerur şertidir.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter