Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň “Renaissanсe Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň “Renaissanсe Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň “ARETI” kompaniýasynyň ýobaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti “Polimeks” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belli “Polimeks” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjany kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti HHR-iň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sun Weýduny kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


22.10.2016 | Watan goragçylaryna döwlet sylaglary

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň has tapawutlanan işgärlerine, harby gullukçylaryna Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglaryny gowşurmak dabaralaryna gatnaşdy.


21.10.2016 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 21-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy. Mejlisiň gün tertibine ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri we ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek, käbir resminamalaryň taslamalaryna seretmek hem-de ozal kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişiniň netijeleri bilen baglanyşykly meseleler girizildi.


21.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden ÇYKYŞY

(2016-njy ýylyň 21-nji oktýabry) Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Biz şu gün berkarar döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň çärýek asyrlyk şanly baýramynyň uly dabaralara beslenip bellenýän ýylynyň 9 aýynda ýurdumyzda alnyp barlan işleriň jemlerini jemleýäris.


21.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet üstünligi baradaky hoş habary kabul etdi

Aşgabat, 21-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryndan, şeýle hem Ahal, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden pagta ýygnamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigi barada hoş habarlary kabul etdi.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter