Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

26.01.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Prezidentine Mirýan şäherinde bolup geçen ýangyn zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Ine ýurduň Mirýan şäherindäki hassahanada bolup geçen, köpsanly adam pidalaryna hem-de şikes ýetmelerine getiren ýangyn zerarly gynanç hatyny iberdi.


26.01.2018 | Döwlet Baştutanymyz uç wise-premýeri wezipä belledi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanlary bilen:


26.01.2018 | 2018-nji ýylda suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Suw kodeksine laýyklykda, ýurdumyzyň suw serişdelerini aýawly hem-de netijeli peýdalanmak maksady bilen, 2018-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberleri tassyklanyldy.


25.01.2018 | Toýly Kömekow Sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Toýly Babaýewiç Kömekow başga işe geçmegi sebäpli Sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy.


25.01.2018 | Nazarguly Şagulyýew Türkmenistanyň Latiwiýadaky Ilçisi wezipesine bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Nazarguly Şagulyýew şol bir wagtda Türkmenistananyň Latiwiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi


25.01.2018 | Sapardurdy Toýlyýew wise-premýer hem-de Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy wezipelerinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Sapardurdy Toýlyýew başga işe geçýändigi sebäpli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.


25.01.2018 | Sapardurdy Toýlyýew Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentligine sýlanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sapardurdy Toýlyýewi Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine saýlamak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Umumy ýygnagynyň 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda çykaran çözgüdi tassyklanyldy.


25.01.2018 | Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zyň Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy­nyň umu­my ýyg­na­gy­na gat­naş­dy

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy­nyň aka­de­mi­gi, luk­man­çy­lyk we yk­dy­sa­dy ylym­la­ryň dok­to­ry, pro­fes­sor Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zyň yl­my­nyň we­kil­le­ri­niň umu­my ýyg­na­gy­na gat­naş­dy.


24.01.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze guruljak desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze guruljak dürli maksatly desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Olary paýtagtymyzy toplumlaýyn gurmagyň, şäher düzümini ösdürmegiň çäklerinde gurmak meýilleşdirilýär.


24.01.2018 | Türkmen-belarus diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident Aleksandr Lukaşenko gutlady

Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky çärýek asyrlyk gatnaşyklar dostluk we ygtybarly hyzmatdaşlyk ruhunda ösdürilýär. Şu döwrüň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde oňyn hyzmatdaşlygyň baý tejribesi toplanyldy, söwda-ykdysady, ynsanperwer we medeni ulgamlarda netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy – diýip, hatda aýdylýar.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter