Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

23.08.2018 | Türk­me­nis­tan — Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy: stra­te­gi­k hyz­mat­daş­ly­gyň tä­ze gi­ňiş­lik­le­ri

Şu gün türk­men paý­tag­tyn­da ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki türk­men-gyr­gyz gep­le­şik­le­ri uly üs­tün­lik bi­len ge­çi­ril­di.


23.08.2018 | Türk­me­nis­tan bi­len Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da stra­te­gik hyz­mat­daş­lyk, dost­lu­gy we yna­nyş­ma­gy pug­ta­lan­dyr­mak ha­kyn­da JAR­NA­MA

Mun­dan beý­läk Ta­rap­lar diý­lip at­lan­dy­ryl­ýan Türk­me­nis­tan we Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy iki ýur­duň halk­la­ry­nyň ara­syn­da­ky dost­lu­gyň çuň däp­le­ri­ne we do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­na esas­la­nyp,


22.08.2018 | Türkmenistanyň Hökümetiniň bilelikdäki göçme mejlisi

«Now­ruz ýaý­la­sy­nyň ak öýi” bi­na­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti­niň bi­le­lik­dä­ki göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­la­ry­ny ama­la aşyr­ma­gyň bar­şy­na se­re­dil­di, hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­ny üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len içer­ki sy­ýa­sa­ty dur­mu­şa ge­çir­mek­de gel­jek­ki we­zi­pe­ler hem-de döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň beý­le­ki bir­nä­çe mö­hüm me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.


22.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

Onuň Aly­hez­re­ti, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti je­nap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hor­mat­ly Pre­zi­dent, ga­dyr­ly do­ga­nym! Si­ziň Aly­hez­re­ti­ňi­ze Gur­ban baý­ra­my my­na­sy­bet­li hal­ky­myň adyn­dan hem-de hut öz adym­dan mä­hir­li gut­lag­la­ry­my be­ýan ed­ýä­rin.


22.08.2018 | Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparyna

23-nji aw­gust­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ça­gyr­ma­gy bo­ýun­ça Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Soo­ron­baý Žeen­be­ko­wyň Türk­me­nis­ta­na döw­let sa­pa­ry baş­lan­ýar.


22.08.2018 | Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň hal­ky­na

Si­zi ru­hy tä­miz­li­giň hem-de yn­san­per­wer­li­giň aja­ýyp baý­ra­my bo­lan mu­kad­des Gur­ban baý­ra­my bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!


21.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri Gurban baýramy bilen gutladylar

“Gazagystanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.Goý, gadymdan bäri musulman ymmatyna parahatçylyk, jebislik, hoşniýetlilik hem-de birek-birege kömek bermek ýaly müdimilik adamzat gymmatlyklaryny ündeýän bu baýramçylyk raýdaşlykdan hem-de bereketden doly bolsun! Goý, mukaddes baýramyň sahawaty biziň halklarymyzyň doganlyk gatnaşyklarynyň we jebisliginiň pugtalandyrylmagyna ýardam etsin!


20.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


20.08.2018 | Resmi habar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, şeýle hem ilatymyz üçin has oňaýly ýaşaýyş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň Olimpiýa köçesinde ýerleşýän 12 gatly 118 öýli 6 sany ýaşaýyş jaýynyň hem-de 12 gatly 81 öýli 8 sany ýaşaýyş jaýynyň ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hasabyna degişli toplumyň işgärlerine we Türkmenistanyň raýatlaryna satmak üçin bellenen tertipde berilmegini üpjün etmek tabşyryldy.


20.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Imran Hana Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlag iberdi.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter