Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

24.09.2018 | Res­mi ha­bar­lar

Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Günäsi geçilen raýatlar mundan beýläk azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jeza çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki goşmaça jeza çäresini çekmekden boşadyldy.


24.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohini kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyza atasy Berdimuhamet Annaýewiň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medalyň dabaraly gowşurylyşy boldy.


24.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti egindeşlerine baýramçylyk mynasybetli ýadygärlik nyşanlaryny gowşurdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgüniň “Şat” otagynda Mejlisiň Başlygyna, wise-premýerlere, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik nyşanlaryny hem-de özüniň täze döreden “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly ikinji kitabyny we “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly ylmy kitabyny gowşurdy.


23.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhana Ahwaz şäherinde harby ýörişiň dowamynda bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylykly hereketler zerarly gynanç bildirdi.


21.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň Başlygy wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan Gutlaglaryny ýollady.


21.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň ýolbaşçysyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetiniň Baş sekretary Nguen Fu Çonga Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti Çan Daý Kuangyň biwagt aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç hatyny iberdi.


19.09.2018 | Dün­ýä türk­men­le­ri­niň ynsanperwer birleşiginiň XXI maslahatyna gat­na­şy­jy­la­ra

Si­zi Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty­nyň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn. Be­lent mak­sat­la­ra ruh­lan­dyr­ýan Mil­li baý­ra­my­myz bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­ly­gy­nyň öň ýa­nyn­da ge­çi­ril­ýän bu mas­la­ha­tyň dün­ýä türk­men­le­ri­ni je­bis­leş­dir­mek, yk­dy­sa­dy, me­de­ni, ylym-bi­lim, sag­ly­gy go­ra­ýyş, sy­ýa­hat­çy­lyk, sport, te­le­ke­çi­lik we beý­le­ki ugur­lar bo­ýun­ça ara­gat­na­şyk­la­ry­my­zy iş­jeň­leş­dir­mek ba­bat­da örän mö­hüm äh­mi­ýe­ti­niň bol­jak­dy­gy­na berk ynan­ýa­ryn.


18.09.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY

Ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy geç­ýän har­by gul­luk­çy­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den, beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan we har­by eda­ra­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şat­mak we Türk­me­nis­ta­nyň ra­ýat­la­ry­nyň har­by gul­lu­ga no­bat­da­ky ça­gy­ry­ly­şy ha­kyn­da


18.09.2018 | Res­mi ha­bar­lar

Türk­me­nis­tan­da 2018-nji ýy­lyň 9 — 15-nji sent­ýab­ry ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şyn­da ýe­ňi­ji bo­lan türk­me­nis­tan­ly gat­na­şy­jy­la­ry aw­tou­lag se­riş­de­le­ri bi­len sy­lag­la­mak mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Per­ma­na gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan:


17.09.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri karbamid toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri senagat desgasynyň — “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy boldy, bu desga ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik düzümleriniň üstüni ýetirdi.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter