Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

16.04.2020 | Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi: ekologiýa abadançylygyny nazarlaýan hyzmatdaşlyk

Şu gün Daşary işler ministrliginde «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa: suw serişdeleri, daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi ugurlarynda hyzmatdaşlyk» atly taslamanyň (WECOOP) sebitleýin ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideomaslahat geçirildi.


15.04.2020 | Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň atçylyk pudagyny ösdürmek, halkymyzyň milli buýsanjyna, gözelligiň ajaýyp nusgasyna öwrülen behişdi türkmen bedewleriniň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


15.04.2020 | Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky türkmen-ukrain geňeşmeleri

Şu gün göni wideoaragatnaşyk arkaly Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky nobatdaky türkmen-ukrain geňeşmeleri geçirildi.


15.04.2020 | Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasy bilen gatnaşyklaryny ösdürýär

Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) girmegi bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.


14.04.2020 | «Ýaşyl» tehnologiýalar – halk hojalyk toplumyny ösdürmekde ileri tutulýan ugur

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşky gurşawy goramak hem-de bu ugurda abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ulgamynda öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmek boýunça ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işleriniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine gönükdirilen Buýruklara gol çekdi.


13.04.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.


13.04.2020 | Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy, Ženewa şäheri) Türkmenistanyň Hemişelik wekili Atageldi Baýjanowiç Haljanow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Naýrobidäki (Keniýa Respublikasy) edarasynyň (UNON), Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça Maksatnamasynyň (UNEP), Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň (UN-HABITAT) ýanyndaky (oturýan ýeri Ženewa şäheri) Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.


10.04.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň wideoaragatnaşyk arkaly sammitine gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra, häzirki döwürde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine başlyklyk edýän Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň haýyşy boýunça bu Geňeşiň wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatyna gatnaşdy.


10.04.2020 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.


10.04.2020 | Sebitde suwdan netijeli peýdalanmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň (AHHG) Döwletara utgaşdyryjy suw hojalyk toparynyň 78-nji mejlisi geçirildi. Oňa Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter