Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

05.09.2018 | Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda ata Watanymyz, mähriban halkymyz berkarar döwletimiziň taryhynda uly we möhüm waka öwrüljek mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllygynyň toýuna uly üstünlikler, ýokary ruhubelentlik bilen barýar. Berkararlygyň we bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan baş baýramymyzyň şanyna Garaşsyz, Bitarap döwletimizde gazanylýan üstünliklere egsilmez buýsanç duýgularyny has-da pugtalandyrýan aýdym-sazly dabaralar, medeni-jemgyýetçilik çäreleri geçirilýär.


04.09.2018 | Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň täze gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça dikuçarda paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz uçuşyň dowamynda paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi.


31.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da Pre­zi­dent mak­sat­na­ma­la­ry­ny hem-de ka­bul edi­len beý­le­ki yk­dy­sa­dy we dur­muş mak­sat­na­ma­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­me­giň bar­şy bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy. Şeý­le hem mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­ny üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len içe­ri sy­ýa­sa­tyň wa­jyp we­zi­pe­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.


31.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Per­ma­ny T.A.Ata­ýew ha­kyn­da

Türk­me­nis­ta­nyň Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­syn­da­ky (Ber­lin şä­he­ri) Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si Toý­ly Aman­mu­ham­me­do­wiç Ata­ýe­wi şol bir wagt­da Türk­me­nis­ta­nyň Da­ni­ýa Pa­ty­şa­ly­gyn­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si we­zi­pe­si­ne bel­le­me­li.


31.08.2018 | Res­mi ha­bar­lar

Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ta­ry­hy­ny we döw­re­bap äh­mi­ýe­ti­ni dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­ne ýaý­mak hem-de wa­gyz et­mek, ýur­du­myz­da aw­to­mo­bil spor­tu­ny ös­dür­mek we “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şy­ny gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ka­ra­ra gol çek­di.


30.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Si­fal” we “Win­çi” kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­ny ka­bul et­di

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz fran­suz kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry­ny — “Si­fal” to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­sy we baş di­rek­to­ry Žil Re­mi­ni hem-de “Win­çi Konst­ruks­ýon Gran Pro­že” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy we baş di­rek­to­ry Alen Bon­no­ny ka­bul et­di.


30.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti “ILF Consulting Engineers” kompaniýasynyň ýolbaşçylygynyň wekilini kabul etdi

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow “ILF Con­sul­ting En­gi­neers” kom­pa­ni­ýa­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy hem-de şu kom­pa­ni­ýa­nyň gö­zeg­çi­lik ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy Adolf Faýsl­ma­ýe­ri ka­bul et­di.


30.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Hyun­dai En­gi­nee­ring Co.,Ltd” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­ny ka­bul et­di

Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň “Hyun­dai En­gi­nee­ring Co.,Ltd” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy we baş ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji di­rek­to­ry Sung Sang-Ro­ky ka­bul et­di.


28.08.2018 | «Türkmengurluşyk — 2018» atly halkara sergä we «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahata gatnaşyjylara

Sizi «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan ýylda «Türkmengurluşyk — 2018» atly halkara serginiň hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


27.08.2018 | Türkmenistanyň DIM-nde geçirilen maslahat

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de 24-nji aw­gust­da «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da ge­çi­ri­len Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti­niň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nyp, şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gin­de mas­la­hat ge­çi­ril­di. Du­şu­şy­ga da­şa­ry ýurt­la­ryň Türk­me­nis­tan­da iş­le­ýän dip­lo­ma­tik we­kil­ha­na­la­ry­nyň, da­şa­ry ýurt­la­ryň we ýer­li köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter