Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

06.07.2015 | Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky bar bolan dostlukly gatnaşyklary giňeltmek we pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Lahssan Boufaresi Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemegi karar etdim.


06.07.2015 | Resmi habarlar 6-njy Iýul

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda ýüstisiýanyň geňeşçisi Ýagmyr Muhammetdurdyýewiç Hallyýew Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary, Baş müdirligiň başlygy wezipesinden boşadyldy.


05.07.2015 | Birža täzelikleri 5-nji Iýul

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.


04.07.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Abdelaziz Buteflika, Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Przidenti: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Jenap Prezident,


04.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gruziýa döwlet saparynyň barşynda milli Liderimize Merkezi Aziýanyň we Günorta Kawkazyň arasyndaky hazmatdaşlygy, türkmen we gruzin halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga goşan ägirt uly şahsy goşandy üçin Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň “Hormatly akademigi” diýen ylmy at berildi.


04.07.2015 | “Awazada” täze desgalaryň açylyş dabaralary

Türkmenbaşy, 4-nji iýul (TDH). Şu gün agşam Awaza milli syýahatçylyk zolagynda şypahana düzüminiň täze desgalarynyň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu ýerde deňiz kenaryna bezeg beren seýilgäh-dynç alyş toplumlarynyň üçüsiniň açylyş dabarasy boldy.


03.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gruziýa döwlet sapary tamamlandy

Tbilisi-Aşgabat, 3-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gruziýa iki günlik resmi saparyny tamamlady.


02.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widoda köp sanly adam pidalaryna getiren“Gerkules С-130” harby-ulag uçarynyň heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi.


02.07.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Giorgiý Margwelaşwiliniň gepleşikleri

Aşgabat-Tbilisi, 2-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Gruziýa ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.


01.07.2015 | Resmi habar 1-nji Iýul

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň häkiminiň orunbasary Arazmämmet Berdimämmedowiç Hojamow Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter