Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.01.2015 | Türkmenistanyň hokkeý boýunça çempionaty badalga aldy

Şu ýanwar günleri paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça ikinji çempionat badalga aldy. Onuň oýunlary şu ýyl paýtagtymyzyň buzly meýdançalarynyň birbada ikisinde — Gyşky oýunlar sport toplumynda we Içeri işler ministrliginiň institutynda geçirilýär.


20.01.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz, Men hormatly Allan F.Mastardy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim.


20.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Allan Mastardy kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


20.01.2015 | Dostluk, doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary berkidilýär

21-nji ýanwarda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar.


20.01.2015 | Türkmenistanyň saýlaw ulgamynyň demokratik ýörelgelerini pugtalandyryp

Häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslarynyň pugtalandyrylmagy we giňeldilmegi, ýurdumyzyň döwlet-hukuk we jemgyýetçilik ösüşiniň ösüşli başlangyçlaryň we milli maksatnamalaryň iş ýüzünde amal edilmegi, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.


19.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly widioşekilli iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 19-njy ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly widioşekilli iş maslahatyny geçirdi. Döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşylan maslahatyna ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, pudaklaýyn düzümleriň birnäçesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


19.01.2015 | Resmi habarlar 19-njy Yanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkiminiň orunbasary Annaguly Gelenow Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.


19.01.2015 | Neşesiz jemgyýet ugrunda – bagtyýar durmuş we ajaýyp geljek ugrunda!

19-njy ýanwarda göni aragatnaşyk arkaly geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow neşekeşlige hem-de neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we kontrabandasyna garşy barlyşyksyz göreşmek boýunça çäreleri güýçlendirmegiň möhümdigi barada aýdyp, hukuk goraýjy edaralaryň, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň, durmuşa degişli düzümleriň ählisiniň öňünde neşekeşlige hem-de neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we kontrabandasyna garşy göreşmek boýunça anyk wezipeleri goýdy.


18.01.2015 | Türgenler Olimpiada — 2016-a taýýarlanýarlar

Ahal welaýatynyň Yzgant obasynyň sport mekdebinde grek-rim göreşi boýunça erkekleriň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi, oňa nusgawy göreş boýunça ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan hem Aşgabat şäherinden türgenler gatnaşdylar.


18.01.2015 | Resmi habarlar 18-nji Ýanwar

Türkmenistan bilen Moldowa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter