Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

08.07.2015 | Janly tebigatyň milli muzeýinde üç sany ýolbars çagajygy dünýä indi

Türkmenistanyň Janly tebigatyň milli muzeýinde haýwanlaryň sany köpeldi. Saryja we Akja atly ýolbarslar täze nesil berdiler. 26-nji iýunda üç sany ýolbars çagajyklary dünýä indi.


07.07.2015 | Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz,


07.07.2015 | Suwy peýdalanmak işine öňdebaryjy tehnologiýalar hem-de tejribe ornaşdyrylýar

Aşgabat, 7-nji iýul /TDH/. Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda suw serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça türkmen-koreý maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň Suw hojalyk ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasy bilen bilelikde guraldy. Maslahatyň esasy maksady tejribe alyşmakdan hem-de täze tehnologiýalar esasynda taslamalar we hyzmatlar bilen tanyşdyrmakdan ybarat boldy.


07.07.2015 | Türkmenistanda Gana Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Aşgabat, 7-nji iýul /TDH/. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Gana Respublikasynyň Türkmenistanda işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Alhaji Bawa Gilbert Aembillahdan ynanç hatyny kabul etdi.


06.07.2015 | Türkmenistanda Alžir Halk Demokratik Respulikasynyň ilçisi işe başlady

Aşgabat, 6-njy iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Lahssan Boufaresden ynanç hatyny kabul etdi.


06.07.2015 | Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky bar bolan dostlukly gatnaşyklary giňeltmek we pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Lahssan Boufaresi Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemegi karar etdim.


06.07.2015 | Resmi habarlar 6-njy Iýul

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda ýüstisiýanyň geňeşçisi Ýagmyr Muhammetdurdyýewiç Hallyýew Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary, Baş müdirligiň başlygy wezipesinden boşadyldy.


05.07.2015 | Birža täzelikleri 5-nji Iýul

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.


04.07.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Abdelaziz Buteflika, Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Przidenti: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Jenap Prezident,


04.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gruziýa döwlet saparynyň barşynda milli Liderimize Merkezi Aziýanyň we Günorta Kawkazyň arasyndaky hazmatdaşlygy, türkmen we gruzin halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga goşan ägirt uly şahsy goşandy üçin Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň “Hormatly akademigi” diýen ylmy at berildi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter