Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

29.08.2015 | Türkmenistanyň gurluşyk senagaty ýokary dünýä ölçeglerini özleşdirýär

Aşgabat, 29-njy awgust (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda “Türkmengurluşyk-2015” halkara sergisi öz işini tamamlady. Däp boýunça guralýan serginiň çäklerinde “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi” atly maslahat geçirildi. Bu iri forum paýtagtymyzdaky Sergi köşgüni pudagyň dolandyryş düzüminiň işgärleri, gurluşykçylar, marketologlar, işewürler, önüm öndürijiler, bilermenler, önüm getirijiler we buýrujylar üçin özboluşly gepleşik meýdançasyna öwürdi we ýurdumyzyň gurluşyk toplumynyň gazananlaryny, geljekki ösüşini beýan etdi.


28.08.2015 | Dünýä çempionatyndaky üstünlikli badalga

Şu günler Bolgariýanyň Plowdiw şäherinde taekwondo boýunça /ITF görnüşi/ geçirilýän dünýä çempionatynda ýygyndymyz ilkinji medaly gazandy. Mähri Agaýewa “aýratynlykdaky tullar” /toplumlaýyn maşklar/ görnüşinde hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy.


28.08.2015 | Ýoluň ak bolsun, “ak kerwen”!

29-njy awgustda Türkmenistanda möhüm oba hojalyk möwsümi—pagta ýygymy başlanýar. Mälim bolşy ýaly, 14-nji awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pagta ýygym möwsüminiň başlanýan senesini tassyklady. Ine, 29-njy awgustda bolsa döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi bilen Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişerler.


28.08.2015 | Türkmenistanyň parahatçylyk döredijilik kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň ýollary

TOPH – Aziýa sebitiniň durnukly ösüşiniň energetika ugry TOPH söz toplumy soňky döwürde Aziýa sebitinде durnukly ösüş baradaky garaýyşlar bilen deňeşdirilýär. Hut şu babatda ol halkara maglumatlar ulgamynda hem-de dürli derejedäki duşuşyklarda barha köp aýdylýar. 27-nji awgustda Kabulda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-owgan gepleşikleri hem munuň aýdyň mysalydyr. Şol gepleşikleriň barşynda iki ýurduň Liderleri diňe bir sebitde däl, eýsem, tutuş yklymda hem parahatçylykly geljegi döretmegiň ähmiýetli ugry hökmünde bu ägirt uly taslama aýratyn üns berdiler.


28.08.2015 | Resmi habarlar 28-nji Awgust

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň sport ulgamynda ýetilen sepgitler bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmak, 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek hem-de 2015-nji ýylda Aşgabat şäherinde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 34-nji Baş Assambleýasyny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


28.08.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 28-nji awgust (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


27.08.2015 | Hünärmenleri taýýarlamagyň täze ugurlary

Elektroenergetika Ýakynda ýurdumyzyň orta hünär we ýokary okuw mekdeplerine kabul ediş möwsümi tamamlandy. 1-nji sentýabrda 15 müňden gowrak talyplar ýokary okuw mekdepleriniň, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň okuw jaýlaryna dolarlar.


27.08.2015 | Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY

Owganystan Yslam Respublikasynyn Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň çagyrmagy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2015-nji ýylyň 27-nji awgustynda Owganystan Yslam Respublikasyna sapary boldy.


27.08.2015 | Resmi habaralar 27-nji awgust

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda Zenan Parlament Baştutanlarynyň 10-njy duşuşygyna hem-de Parlament Baştutanlarynyň dördünji Bütindünýä maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekiliýeti 2015-nji ýylyň 28-nji awgusty – 3-nji sentýabry aralygynda Amerikanyň Birleşen Şatatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde gulluk iş saparynda bolar.


27.08.2015 | TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Professional sport hakynda

Şu Kanun professional sport babatda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirmegiň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny belleýär, şeýle hem professional türgenleriň, professional tälimçileriň, professional sport eminleriň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter