Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

18.01.2015 | Resmi habarlar 18-nji Ýanwar

Türkmenistan bilen Moldowa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


17.01.2015 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Hormatly Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň harby gullukçylary we işgärleri! Sizi Türkmenistanyň Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugynyň döredilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň berkararlygyny pugtalandyrmak, mähriban halkymyzyň durmuş abadançylygyny, türkmen jemgyýetiniň agzybirligini, jebisligini üpjün etmek boýunça alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriňizde size hemişe üstünlikleri arzuw edýärin!


17.01.2015 | Birža täzelikleri 17-nji Ýanwar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.


17.01.2015 | Adam hukuklaryny berjaý etmek – Türkmenistan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Aşgabat, 17-nji ýanwar (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.


16.01.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 16-njy ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meseleleriň birnäçesine, şeýle hem möhüm resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


16.01.2015 | Resmi habarlar 16-nji Ýanwar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň gurluşyk we binagärlik ulgamynda gazanylýan üstünlikleri we täzelikleri giňden ýaýbaňlandyrmak, halk köpçüligine ýetirmek hem-de gurluşyk pudagynyň kämilleşdirilişini yzygiderli beýan etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


15.01.2015 | 2014-nji ýylda Türkmenistanyň iň gowy türgenleriniň onusy

Ýakynda Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti tarapyndan berlen sanawa görä, hut şol sport ýaryşlarynyň ýeňijileri we baýrakly orunlara mynasyp bolanlar 2014-nji ýylda has tapawutlanan türgenleriň onlugyny kesgitlemek boýunça bäsleşigiň jemleri jemlenildi. Elbetde, halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolanlaryň örän köp bolandygy sebäpli iň gowy türgenleri kesgitlemek hünärmenlere aňsat bolmady.


15.01.2015 | Türkmen sporty täze belentliklere galýar

9-njy ýanwarda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde geçen ýylyň netijeleri jemlenildi, şol sanda, sport hereketini ösdürmek boýunça hem görkezijiler barada habar berildi: biziň türgenlerimiz halkara derejesindäki ýaryşlaryň 150-den gowragyna gatnaşyp, 400-e golaý medala eýe boldular!


15.01.2015 | Döwlet Baştutanymyz hukuk ulgamyny ösdürmek we adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini girizmek boýunça görkezme berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hojalyk gatnaşyklary, täjirçilik geleşikleri bilen bagly jedelleri çözmek üçin özbaşdak hereket edýän orbitraž kazyýet ulgamynyň döredilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Işewürlik gatnaşyklarynda emele gelýän söwda-ykdysady jedelleri bütin dünýäde edilişi ýaly, orbitraž edaralarynyň üsti bilen çözmek meselesine seretmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz milli parlamentiň deputatlary bilen bolan duşuşykda eden çykyşynda aýtdy. Şu maksat bilen, orbitraž kazyýetini ýokary kazyýetiň düzüminden çykarmaly.


15.01.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy

Aşgabat, 15-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli parlamentiň bäşinji çagyrylyşynyň deputatlary bilen duşuşygy boldy. Onuň barşynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Garaşsyz türkmen döwletiniň ösüşiniň nobatdaky tapgyrynda deputatlaryň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter