Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

27.03.2015 | Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

Şu gün, 27-nji martda ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi—gowaça ekişe başlandy. Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň 20-nji martda bolan mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu ekişiň başlanmagyna ak pata berdi.


27.03.2015 | Resmi habarlar 27-nji Mart

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli medeniýetimizi mundan beýläk-de ösdürmek, Garaşsyz döwletimizde kitaphana işini häzirki zaman şertlerinde guramak, raýatlara edilýän kitaphana hyzmatlaryny has-da kämilleşdirmek we ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly, bilimli bolmaklary üçin zerur şertleri döretmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 16-njy awgustynda çykaran 13171-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine garamagyndaky welaýat, etrap we şäher merkezi kitaphanalarynda bitewi elektron kitaphana ulgamyny döretmek we onuň bilen bagly zerur enjamlary, serişdeleri, programma üpjünçilik önümlerini satyn almak, gurnamak hem-de merkezi kitaphanalaryň arasyndaky aragatnaşygy üpjün etmek, hünärmenleri ýörite taýýarlamak barada “Nokat kompýuter” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.


27.03.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 27-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde duran ileri tutulýan wezipelere hem-de döwlet syýasatynyň beýleki meselelerine, şeýle hem aýry-aýry resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


27.03.2015 | Türkmenistanda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi geçirildi

Aşgabat, 27-nji mart (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi öz işini tamamlady, onuň çäklerinde ýerleri bagy-bossanlyga büremek, ösümliklere ideg etmekde netijeli döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna bagyşlanan maslahat geçirildi.


26.03.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hasan Ruhani, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňize hem-de dostlukly we doganlyk Türkmenistanyň halkyna gün senenamasy boýunça täze ýylyň gelmegini alamatlandyrýan we biziň halklarymyzyň köpasyrlyk umumy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan Nowruz baýramy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermäge şatdyryn.


26.03.2015 | Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasynda Medeniýet günleri

Ýerewan, 26-njy mart (TDH). Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri uly üstünlik bilen geçirilýär. Şu gün bu döredijilik çäresiniň çäklerinde Owanes Şarambeýan adyndaky Halk sungaty muzeýinde türkmen amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň hem-de neşir önümleriniň sergisi açyldy.


26.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Belarusyň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Belarus Respublikasynyň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiçi kabul etdi. Ol öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana geldi.


26.03.2015 | Döwrebap aragatnaşyk ulgamlarynyň gerimi giňelýär

Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji martda bolan mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow telekommunikasiýalar ulgamynda ýokary tehnologiýaly ulgamlaryň bolmagynyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň we üstünlikli halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm şertidigini belläp, bu pudaga iň täze tehnikalary, enjamlary we innowasion tehnologiýalary çekmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.


25.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Singapur Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Singapur Respublikasynyň Prezidenti jenap Toni Tan Ken Ýama Türkmenistanyň halkynyň adyndan we hut öz adyndan Singapur Respublikasynyň birinji Premýer-ministri Li Kuan Ýunuň aradan çykmagy zerarly, gynanç hatyny iberdi.


25.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýanyň Federal Kanslerine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Angela Merkele “A320” raýat uçarynyň heläkçilige uçramagy we bu heläkçiligiň ýurduň köp sanly raýatlarynyň pida bolmagyna getirendigi zerarly, gynanç hatyny iberdi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter