Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

26.05.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Prezidentiniň ýörite wekilini kabul etdi

Aşgabat, 26-njy maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlary boýunça ýörite wekili Mohammad Şaker Kargary kabul etdi.


26.05.2015 | Resmi habarlar 26-nji Maý

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin, 2015-nji ýylyň 26-29-njy maýy aralygynda Kuweýt Döwletiniň El-Kuweýt şäherinde gulluk iş saparynda bolar.


26.05.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ejesi Ýekaterina Trofimowna Lukaşenkonyň aradan çykmagy zerarly, gynanç hatyny iberdi.


26.05.2015 | Türkmen-horwat medeni gatnaşyklary

Zagreb, 26-njy maý /TDH/. Şu gün Horwatiýa Respublikasynyň paýtagtynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Bu medeni çäre ýurtlaryň arasyndaky ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň dowamy bolup durýar.


25.05.2015 | TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde «Arkadag» Binasyny açmak hakynda

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň zähmetsöýer, agzybir halky Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysady we medeni ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly gadamlar bilen öňe barýar.


25.05.2015 | Sport syny

Geçen dynç alyş günleri paýtagtymyzda guralan köp sanly sport çäreleriniň hatarynda Tailandyň Pattaýa şäherinde mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda ýeňiji bolan türkmen küştçilerini sarpalamak dabarasyny bellemelidiris. Gadymy oýnuň ýaş mukşdaklary dünýä çempionatynda iki altyn we bir bürünç medala mynasyp boldular.


25.05.2015 | “Ak şäherim—Aşgabat” sergisi tamamlandy

Aşgabat, 25-nji maý (TDH). Şu gün Sergi köşgünde türkmen paýtagtynyň geljekki ösüşine, şäher gurluşygy we jemagat hyzmatlary ulgamyndaky täzeçil ýörelgelere we şäher gurşawynda oňaýly şertleriň döredilmegine bagyşlanan “Ak şäherim Aşgabat” atly ХIV köpugurly Halkara sergisiniň ýapylyş dabarasy boldy.


25.05.2015 | Mekdep uçurymlary üçin “Soňky jaň” mynasybetli dabaralar

25-nji maýda ýurdumyzyň orta umumybilim mekdepleriniň müňlerçe uçurymlary üçin “soňky jaňyň” owazy ýaňlandy.


24.05.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu gün Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna köpsanly gutlag hatlary gelip gowuşýar. Gutlaglary iberenler Watanymyzyň ak mermerli paýtagty Aşgabadyň durmuşynda täze sahypanyň açylýandygy, onuň möhüm halkara syýasy, işewürlik, medeni, syýahatçylyk merkezi hökmünde ähmiýetiniň barha ýokarlanýandygy üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan edip, döwlet Baştutanymyzy bu şanly sene bilen tüýs ýürekden we mähirli gutlaýarlar hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyýarlygynyň we Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan iri möçberli işlerinde üstünlikler arzuw edýärler.


24.05.2015 | Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

Mähriban uçurymlar! Sizi bilimleriň ak ýoluna ataran mekdep ýyllarynyň tamamlanyp, ajaýyp arzuwlara, belent maksatlara beslenen durmuş ýoluňyzda täze menzilleriň başlanýandygyny alamatlandyrýan şatlykly baýram - «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Goý, Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda giňden geçirilýän bu dabaralar bagtyýar ýaşlarymyzyň ýüreklerinde ýatdan çykmajak ýakymly duýgulary galdyrsyn! 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter