Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

23.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň Patyşasyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystany Patyşalygynyň Patyşasy Salman Ben Abdul Aziz Al-Sauda Saud Arabystany Patyşalygynyň milli lideri, Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, diňe musulman ymmatynyň däl-de eýsem bütin dünýäniň görnükli syýasatçysy Abdalla Ben Abelaziz Al Saudyň biwagt aradan çykmagy zerarly, gynanç hatyny iberdi.


23.01.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow demirýolçulara döwlet sylaglaryny gowşurdy

Aşgabat, 23-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda “Gazagystan-Türkmenistan –Eýran” halkara demir ýolunyň gurluşygyna mynasyp goşant goşan demirýolçulary sylaglamak dabarasy boldy.


22.01.2015 | Owganystanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy

Mary, 22-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistana döwlet saparynyň jemleýji güni Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Mary welaýatynyň dolandyryş merkezine baryp gördi.


22.01.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 22-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda häzirki döwür üçin möhüm çäreleriň meýilnamalaryna, ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ilkinji derejeli wezipelerine hem-de döwlet durmuşynyň beýleki wajyp meselelerine garaldy.


22.01.2015 | Resmi habarlar 22-nji Ýanwar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygyny giňden belläp geçmek hem-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynda gazanylan üstünlikler we ýetilen sepgitler bilen halkara jemgyýetçiligini tanyşdyrmak, özara tejribe alyşmak we saglygy goraýyş babatda halkara hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


22.01.2015 | Owganystana ynsanperwer ýük ugradyldy

Aşgabat, 22-nji ýanwar (TDH). Şu gün ir säher bilen türkmen paýtagtyndan goňşy Owganystana nobatdaky ynsanperwer ýüki ugradyldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasynyň serhetýaka etraplarynyň ýaşaýjylaryna kömek hökmünde azyk önümleri we mekdep mebelleri eltiler.


21.01.2015 | Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty: innowasiýalar hyzmatdaşlyga badalga berýär

Aşgabat, 21-nji ýanwar (TDH).Şu gün türkmen paýtagtynda türkmen-amerikan işewürlik maslahaty boldy. Şol maslahatyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak we söwda-ykdysady gatnaşyklary, işewürlik gatnaşyklaryny we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça täze çemeleşmeler kesgitlenildi.


21.01.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Aşgabat, 21-nji ýanwar (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler geçirildi, goňşy ýurduň Baştutany ýurdumyza iki günlük döwlet sapary bilen geldi.


21.01.2015 | Resmi habarlar 21-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda çykaran 14045-nji karary bilen tassyklanan, 2015-nji ýylyň “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan edilmegi hem-de Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


20.01.2015 | Türkmenistanyň hokkeý boýunça çempionaty badalga aldy

Şu ýanwar günleri paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça ikinji çempionat badalga aldy. Onuň oýunlary şu ýyl paýtagtymyzyň buzly meýdançalarynyň birbada ikisinde — Gyşky oýunlar sport toplumynda we Içeri işler ministrliginiň institutynda geçirilýär. 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter