Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

03.01.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Barak Obama, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident!


03.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo köp sanly adam pidalaryna getiren uçar heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi.


03.01.2015 | Birža täzelikler 3-nji ýanwar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda söwdalaşyklaryň 10-sy bellige alyndy.


02.01.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Angela Merkel, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal kansleri: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa


02.01.2015 | Şadyýan Täze ýyl dabaralary

Aşgabat, 1-nji ýanwar (TDH). Ine, Täze, 2015-nji ýyl başlandy, sabyrsyzlyk bilen garaşylýan bu baýramçylyk elmydama täze ajaýyp isleg-arzuwlar bilen garşylanýar. Bu şadyýan we şowhunly baýramçylyk aýratyn-da çagalarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Şunda tolgundyryjy duşuşyklar bolýar, süýji nygmatlar we garaşylmadyk ýakymly sowgatlar berilýär, munuň özi bu baýramçylyk barada ýakymly ýatlamalary döredýär.


01.01.2015 | TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

Eziz watandaşlar! Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň uly üstünliklere beslenen 2014-nji — bedew ýyly tamamlanyp barýar. Yene sähel salymdan biz ata Watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine alyp barjak 2015-nji ýyly ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşylarys.


01.01.2015 | Täze belentliklere tarap ugur alan ýurdumyz, Täze ýylyň gutly bolsun!

Aşgabat 31-nji dekabr — 1-nji ýanwar. (TDH). Türkmenistanlylar täze, 2015-nji ýyly bir bitewi agzybir maşgala bolup garşyladylar. Dürli öwüşginlere beslenen şowhunly we şadyýan dabaralar ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandy.


01.01.2015 | Döwletliler köşgündäki bagtyýar çagalygyň baýramçylygy

Aşgabat, 1-nji ýanwar (TDH). Täze –2015-nji ýylyň ilkinji güni Döwletliler köşgünde baýramçylyk çäresi geçirildi, oňa bu köşkde terbiýelenýänler gatnaşdylar we olara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan täze ýyl sowgatlary gowşuryldy. 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter