Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

07.06.2015 | Türkmenistanda pudaklaýyn halkara sergisi geçirilýär

Aşgabat, 7-nji iýun (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty pudagy innowasion ösüş ýolunda” atly dokma önümleriniň halkara sergisi öz işine başlady, bu dokma önümleriniň gözden geçirilişi ýurdumyzda her ýyl bellenilýän dokma senagatynyň işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirilýär.


06.06.2015 | TÜRKMENISTANYŇ DOKMA SENAGATYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNI MYNASYBETLI GEÇIRILÝÄN «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE DOKMA SENAGATY PUDAGY INNOWASION ÖSÜŞ ÝOLUNDA»

Hormatly sergä gatnaşyjylar! Hormatly dokmaçylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi eziz Watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäherindäki Sergi köşgünde Türkmenistanyň Dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli geçirilýän halkara sergisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!


06.06.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” hakyndaky Rezolýusiýasynyň kabul edilmegi mynasybetli köpsanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri öz gutlaglarynda bu resminamanyň kabul edilmegi biziň ýurdumyzyň sebitleýin we dünýä möçberinde parahatçylyk dörediji merkez hökmünde soňky ýyllarda abraýynyň ýokarlanýandygy, milli Liderimiziň Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm başlangyçlary öňe sürýändigi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr diýip belleýärler.


06.06.2015 | Birža täzelikleri 6-nji Iýun

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


06.06.2015 | Ýurdumyzyň awiatorlary üçin täze mekdep

Aşgabat, 6-njy iýun (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Aşgabat şäherindäki Halkara howa menziliniň täze toplumynyň düzüminde howa ulagy pudagynyň işgärlerini taýýarlamak boýunça mekdebiň täze binalar toplumyny ulanmaga bermek dabarasy boldy.


06.06.2015 | Awiasiýa pudagynyň işgärleri üçin täze mekdep

Aşgabat, 6-njy iýun (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Aşgabat şäherindäki Halkara howa menziliniň täze toplumynyň düzüminde howa ulagy pudagynyň işgärlerini taýýarlamak boýunça mekdebiň täze binalar toplumyny ulanmaga bermek dabarasy boldy.


05.06.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden ÇYKYŞY (Aşgabat, 2015-nji ýylyň 5-nji iýuny)

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Ýaňy-ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisine gatnaşýan wekiller «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky rezolýusiýasyny makulladylar. Olar Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goldaýandyklaryny beýan etdiler.


05.06.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 5-nji iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda şu ýylyň 5 aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň jemleri jemlenildi, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy.


05.06.2015 | Resmi habarlar 5-nji Iýun

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjow Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.


05.06.2015 | BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň “Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy” REZOLÝUSIÝASY

Baş Assambleýa, özüniň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky 50/80A Rezolýusiýasyna salgylanyp, her bir döwletiň öz daşary syýasatyny halkara hukugynyň kadalaryna we ýörelgelerine hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna laýyklykda garaşsyz kesgitlemäge özygtyýarly hukugyny tassyklap, 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter