Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

15.01.2017 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Size baýramçylyk gutlaglarymy ýollaýaryn we Täze, 2017-nji ýylda ähli gowulyklary arzuw edýärin.


15.01.2017 | Resmi habarlar 15-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Süleýman Durdyýewiç Durdyýew “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.


15.01.2017 | Birža täzelikleri 15-nji Ýanwar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


15.01.2017 | «Gyzgalaňly» hokkeý döwri

Sport baradaky döwlet komitetinde Sportuň gyşky görnüşleri milli merkeziniň nobatdan daşary maslahaty boldy. Onda bu guramanyň täze ýolbaşçylyk düzümi saýlandy.


13.01.2017 | Estoniýa Respublikasynyň Prezidentinden

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz! Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!


13.01.2017 | Moldowa Respublikasynyň Prezidentinden

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Täze ýylda beýik işleri, bagt hem-de rowaçlyk arzuw edýärin.


13.01.2017 | Slowakiýa Respublikasynyň Prezidentinden

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz! Bagtyýar baýramçylyklary we üstünlikli Täze ýyly arzuw edýärin!


13.01.2017 | Resmi habarlar 13-nji Ýanwar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň söwda ulgamyny kämilleşdirmek, içerki bazarlarda haryt bolçulygyny artdyrmak hem-de ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, şeýle hem “Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligine Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň degişli bazarlaryny bellenen tertipde Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiklerine satmak tabşyryldy.


13.01.2017 | Resmi habarlar 13-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary Dörtguly Gurbannepesowyň üstüne ýüklenildi.


13.01.2017 | Resmi habarlar 13-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Dünýägözel Çaryýarowna Nurmedowa Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter